Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ga snel naar:

Beleggen bij Oikocredit

Beleggen bij Oikocredit - hoe gaat dat in zijn werk? Hier vindt u antwoorden op vragen over dividend, kosten en fiscale zaken. 

 • Hoeveel kan/mag ik beleggen?

  Het instapbedrag voor een belegging is minimaal 200 euro, maar u bepaalt natuurlijk zelf of u meer wilt beleggen. U kunt op ieder moment uw inleg verhogen, dan wel verlagen (tot een minimum van 200 euro). Ook kunt u maandelijks (vanaf € 10) of jaarlijks extra beleggen.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Kan ik mijn geld altijd opnemen?

  U kunt uw belegging maandelijks opnemen. We verwerken verkopen altijd op de eerste dag van de volgende maand waarop u de aankoop heeft gedaan. Het bedrag wordt, na aftrek van kosten, vervolgens binnen tien werkdagen overgemaakt naar uw bankrekening.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Wat zijn de risico’s van beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds?

  Oikocredit is al meer dan 45 jaar succesvol met investeren in microkrediet. De participaties van het Oikocredit Nederland Fonds hebben hun waarde van 200 euro altijd behouden. De Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het Fonds. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen 95% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Meer informatie vindt u hier.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoeveel dividend krijg ik?

  Op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt u dividend. De hoogte van het dividend over het voorgaande boekjaar wordt elk jaar in juni bepaald, op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International.

  Het dividend is lange tijd 2% geweest, maar in 2017 en 2018 was dit 1%. Over 2019 en 2020 werd het dividend (wegens de gevolgen van de coronapandemie) verlaagd naar 0%. In 2021 is er een dividend uitgekeert van 0,5%. Op basis van de jaarresultaten van 2022 hebben de leden van Oikocredit wederom ingestemd met een dividend over 2022 van 0,5%.

  Sinds 2021 wordt de beheervergoeding van het Oikocredit Nederland Fonds niet meer ingehouden op het dividend. Nu Oikocredit International dus een dividend van 0,5% uitkeert, krijgt u als belegger ook 0,5% dividend op uw belegging bijgeschreven.

  Op het dividend wordt geen belasting ingehouden. Meer informatie treft u in het prospectus en het essentiële-informatiedocument.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe wordt het dividend bepaald?

  De hoogte van het dividend over het voorgaande boekjaar wordt elk jaar in juni bepaald, op de jaarlijkse ledenvergadering van Oikocredit International.

  Op het dividend wordt geen belasting ingehouden. Meer informatie treft u in het prospectus en de Essentiële-informatiedocument.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Welk dividend kan ik komende jaren verwachten?

  We kunnen geen uitspraken doen over de hoogte van het te verwachten dividend in de toekomst. Oikocredit streeft ernaar een eerlijk dividend te kunnen uitbetalen aan investeerders.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Wanneer wordt het dividend uitbetaald?

  Op de jaarlijkse ledenvergadering (in juni) van de cooperatie Oikocredit UA wordt de hoogte van het dividend over het voorafgaande jaar vastgesteld. Dit vastgestelde dividend is bepalend voor het dividend dat u op uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangt. Dividenduitkering vindt jaarlijks plaats rond 1 juli en heeft altijd betrekking op het voorafgaande kalenderjaar. Onze beleggers krijgen in juli hun dividendoverzicht.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Hoe ontvang ik mijn dividend?

  U kunt uw dividend ontvangen op de tegenrekening die bij ons bekend is of u kunt uw dividend automatisch laten toevoegen aan uw belegging. U kunt uw keuze kenbaar maken als u gaat beleggen. Voor de uitkering van het dividend geldt de keuze zoals die op 1 juni van het lopende jaar bij ons bekend is.

  Het is mogelijk om uw keuze aan te passen in de periode tussen de uitkering van het dividend in juli en 1 juni van het volgende jaar. Een wijziging kunt u per email (nederland@oikocredit.nl) of telefonisch (030 - 234 10 69) doorgeven.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Wat zijn de kosten?

  Conform het prospectus van 1 juli 2021 wordt aan het eind van elk kwartaal een beheervergoeding van 0,10% in mindering gebracht op het totale saldo van de belegging. Ook worden er aan- en verkoopkosten van 0,35% in rekening gebracht.
  > Meer over de kosten van het Oikocredit Nederland Fonds

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Is mijn belegging aftrekbaar van het belastbaar inkomen?

  Uw belegging is een onderdeel van uw vermogen en dit dient u op te geven in box 3. De gegevens over uw belegging vindt u op het jaaroverzicht dat u jaarlijks in januari ontvangt.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Is een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds een groene belegging?

  Het Oikocredit Nederland Fonds is een sociaal-ethische belegging en geen groene belegging. Helaas zijn de vrijstelling en heffingskorting voor sociaal-ethische fondsen per 1-1-2013 afgeschaft.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Kan het gebeuren dat ik mijn geld niet terug krijg?

  Er zijn altijd risico's verbonden aan een belegging. Voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s van het Oikocredit Nederland Fonds, zie de pagina Beleggen.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'
 • Wat te doen bij overlijden van een belegger?

  Bent u nabestaande of vertegenwoordiger van een overleden belegger in het Oikocredit Nederland Fonds? U kunt dit telefonisch 030-2341069, per e-mail nederland@oikocredit.nl of per brief (zie contact) aan ons doorgeven. Graag ontvangen wij de volgende stukken om de belegging af te kunnen handelen:

  • Verklaring van erfrecht of executele*
  • Kopie legitimatiebewijs van de executeur testamentair**
  • De executeur testamentair kan opdracht geven wat met de beleggingsrekening dient te gebeuren: verkoop, overname, voortzetting (bij en/of) of schenken
  • Een (nieuwe) tegenrekening voor het overboeken van het dividend

  * Indien er geen verklaring van erfrecht of executele is of zal worden opgemaakt, kan worden volstaan met het opsturen van een akte van overlijden. Wij zullen via het Centraal Testament Register (CTR) online controleren of er een testament bestaat. Dit kan via de site: KNB Centraal Testamenten Register Particulier (notaris.nl) Op deze site worden de ons bekende gegeven van de overledene ingevuld (staan in de akte van overlijden) en aan de hand daarvan geeft de site aan of er een testament bestaat. Indien er geen testament is, kan het verzoek om de belegging te verkopen/schenken of over te nemen, verwerkt worden aan de hand van de kopie van de akte van overlijden, een kopie identiteitsbewijs van de informele executeur testamentair en afhankelijk van het bedrag nader ingewonnen informatie. Indien er wel een testament is, zullen wij de nabestaande verzoeken de gedeelte(n) uit het testament te sturen waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn en wat hen toekomt teneinde te verifiëren of de nabestaande die contact met ons opneemt wél daadwerkelijk erfgenaam is en of de (geldelijke waarde van de) belegging bij de wettige erfgena(a)m(en) terecht komt.

  ** Let goed op welke bevoegdheid de executeur heeft en of er sprake is van een gezamenlijke bevoegdheid.

  Ingeval de overledene gebruikmaakte van automatische incasso’s, dan zetten wij dit stop. Dit geldt niet voor een en/of-rekening. Ook controleren we of de belegger lid was van de vereniging Oikocredit Nederland. Was dit het geval, dan beëindigen we het lidmaatschap. Dit geldt niet voor een en/of rekening. 

  Op verzoek kunnen wij informatie over de beleggingsrekening aan de executeur toesturen.

  Meer vragen over 'Beleggen bij Oikocredit'

Over Oikocredit

Wie is Oikocredit? En wat doet Oikocredit nu eigenlijk precies? Antwoorden hierop, en antwoorden op vragen als wat microkrediet is en wat er precies met uw geld gebeurt vindt u hier.  

 • Wie is Oikocredit?

  Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders ter wereld. Ons doel is om voor iedereen de toegang tot financiële markten mogelijk te maken.
  Oikocredit is al 45 jaar succesvol met het realiseren van financieel rendement voor zijn ruim 59.000 beleggers en het behalen van een groot sociaal rendement: inmiddels bereiken we via onze partners 38,2 miljoen mensen in lagelonenlanden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat doet Oikocredit?

  Oikocredit verstrekt leningen aan 513 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties bieden we individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen.

  De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, kleine- en middelgrote ondernemingen, (fairtrade) coöperaties en duurzame-energie-ondernemingen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • In welk jaar is het Oikocredit Nederland Fonds opgericht?

  Oikocredit is in 1975 opgericht door jonge, politiek geëngageerde leden van de Wereldraad van Kerken. In Nederland kunnen mensen beleggen via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit fonds is opgericht in 2002.

  Het Oikocredit Nederland Fonds is het vehikel van de vereniging Oikocredit Nederland om beleggingsgeld voor Oikocredit aan te trekken, en daarmee leningen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te kunnen verstrekken. Het Oikocredit Nederland Fonds staat onder toezicht van de AFM en DNB.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is microkrediet?

  Microkrediet is het verstrekken van kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat doet een microfinancieringsinstelling?

  Een microfinancieringsinstelling is een organisatie die financiële diensten verleent aan ondernemende mensen die vaak geen toegang hebben tot een bank. Omdat zij geen onderpand hebben of omdat de administratiekosten van kleine leningen hoger zijn, verstrekken veel banken hen geen lening. De microfinancieringsinstelling verstrekt een lening voor een bepaalde periode, op basis van een plan van een ondernemer. De ondernemer die de lening ontvangt, betaalt de lening met rente terug. Daarna kan de microfinancieringsinstelling het geld opnieuw uitlenen. Na een vooraf bepaalde periode betaalt de microfinancieringsinstelling de lening van Oikocredit met rente terug.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe werkt Oikocredit?

  Met het geld dat onze beleggers inleggen, verstrekken we leningen aan lokale partners, voornamelijk microfinancieringsinstellingen, die op hun beurt leningen verstrekken aan ondernemende mensen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat gebeurt er met mijn geld?

  Met uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds bereikt u ondernemers in meer dan 33 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Zij krijgen een microkrediet, via een Oikocredit-partner, dat vaak een korte looptijd heeft van bijvoorbeeld zes maanden. Daarna wordt het geld weer uitgeleend aan een andere ondernemer. Zo stelt u met uw belegging continu mensen in staat om zelf een beter bestaan op te bouwen. Tussen 95% en 99% van het fondsvermogen van het Oikocredit Nederland Fonds wordt geïnvesteerd in Oikocredit.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Waarom zou ik bij Oikocredit beleggen?

  Oikocredit is een sociaal investeerder die zowel op sociaal vlak als financieel vlak succesvol is. Oikocredit investeert in ondernemende mensen die geen toegang hebben tot financiële middelen om ze te helpen economisch zelfstandig te worden. Daardoor krijgen 38,2 miljoen mensen in zo'n 33 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië een kans om zelf aan hun toekomst te bouwen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoeveel winst maakt Oikocredit?

  Winstmaximalisatie is geen doel. Oikocredit maakt een bescheiden winst om continuïteit en een eerlijk rendement (sociaal + financieel) voor hun beleggers te kunnen genereren. Het doel is om vooral eerlijk – sociaal en financieel – rendement te behalen.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is het salaris van de Raad van Bestuur van Oikocredit International?

  De beloning van de zes leden van de Raad van Bestuur van Oikocredit International tezamen is te vinden op pagina 68 van het jaarverslag van Oikocredit (in het Engels). In haar beloningsbeleid gaat Oikocredit uit van het eerlijk en evenwichtig belonen van haar medewerkers, in lijn met de waarden en de aard van de coöperatieve organisatie. Omdat Oikocredit een organisatie is met medewerkers wereldwijd uit diverse sectoren, is bij het bepalen van de functiewaardering gekeken naar elementen uit zowel de financiële sector als de sociale sector op internationaal en nationaal niveau.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Welke vergoeding ontvangt de Raad van Toezicht van Oikocredit Nederland?

  De leden van de Raad van Toezicht van Oikocredit Nederland ontvangen alleen een onkostenvergoeding.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Wat is het adres van Oikocredit?

  Het adres van Oikocredit is: 

  Arthur van Schendelstraat 550
  3511 MH, Utrecht

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Hoe geef ik een suggestie of klacht door?

  Neem contact met ons op via telefoonnummer 030 - 234 10 69 of per e-mail via nederland@oikocredit.nl. Ook kunt u een brief sturen met hierin uw suggestie of klacht naar de beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds. Deze brief kunt u als volgt adresseren:

  Oikocredit Nederland Fonds
  Arthur van Schendelstraat 550
  3511 MH Utrecht

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Kan ik zelf een project aandragen voor microfinanciering?

  Mogelijk bent u zelf in een land in Afrika, Azië of Latijns-Amerika geweest waar u kennis heeft gemaakt met mensen die voor het opzetten van een eigen onderneming behoefte hebben aan een startkapitaal. En vraagt u zich af of Oikocredit Nederland dit bedrag kan financieren? Helaas is het antwoord daarop nee. Oikocredit Nederland investeert zelf niet in microfinanciering, maar zet dat via Oikocredit uit bij verschillende partners. U kunt de betreffende mensen wel verwijzen naar een partner in de buurt om daar een aanvraag voor microkrediet te doen. Onze partners - Oikocredit Nederland

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

Identificatie van beleggers

Vanwege aangescherpte wetgeving zijn we verplicht om alle beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds te identificeren en hun identiteitsbewijs op te slaan. Alle financiële instellingen zijn verplicht om dit te doen.

 • Waarom hebben jullie mijn identiteitsbewijs en bankafschrift nodig?

  Financiële instellingen werken samen om te voorkomen dat criminelen het financiële systeem gebruiken om te frauderen, geld wit te wassen, of terrorisme te financieren. Dit is ook een wettelijke verplichting. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) eist van financiële instellingen dat ze weten wie hun klanten zijn. Daarom moeten financiële instellingen de identiteit van hun klanten controleren en verifiëren, en het bewijs daarvan bewaren. Vanwege deze wetgeving zijn ook wij verplicht om alle beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds te (her)identificeren en hun identiteitsbewijs op te slaan.

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Op welke wetgeving is jullie verzoek om mijn identiteitsbewijs gebaseerd?

  Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij de identiteit van onze klanten controleren en het bewijs daarvan bewaren. Wanneer en waarom we dat moeten doen is vastgelegd in artikel 3 lid 2 onder a van de Wwft:
  Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om: a. de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren.

  Welk type gegevens wij als beleggingsfonds mogen uitvragen en vastleggen, staat ook in de wet. Zo staat er in artikel 33 lid 2 onder a van de Wwft:

  1° de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats, dan wel de plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt, of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer bevat en aan de hand waarvan de verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden;

  2° de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Gebeurt dat uploaden van mijn documenten wel via een veilige verbinding?

  Wij kunnen u verzekeren dat de link die Altares u in de email stuurt een veilige verbinding is en dat uw documenten zorgvuldig en volgens de privacywetgeving worden behandeld en bewaard. 

  Het is belangrijk dat u wacht op het emailbericht van Oikocredit Nederland en het emailbericht Altares, en zelf geen stukken gaat opsturen.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Wat gebeurt er als ik de identificatie niet doe?

  We zijn wettelijk verplicht om u als belegger te identificeren. Als u niet meewerkt aan de identificatie, kunt u niet beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. 

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Waarom is het ook nodig om een selfie te maken?

  De reden dat u een selfie moet maken in het identificatieproces is dat die wordt vergeleken met de foto op uw identiteitsbewijs. Het gaat niet alleen om het identificeren van onze beleggers, de identiteit moet ook geverifieerd worden. Dat is de reden dat we werken met het bedrijf Altares: zij zullen de identiteitsbewijzen beoordelen op een aantal echtheidskenmerken en de foto’s met elkaar vergelijken. Dit is een online proces in plaats van dat u naar een loket (zoals bij een bank bijvoorbeeld) gaat om u te identificeren. 

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Mogen jullie wel een niet-bewerkte versie van mijn identiteitsbewijs opvragen?

  We zijn in het kader van de Wwft verplicht om een onbewerkt identiteitsbewijs op te vragen, om de volledige identificatie en verificatie van de identiteit te kunnen uitvoeren. Het identiteitsbewijs moet vervolgens, ná de identificatie/verificatie, worden bewerkt voordat het wordt opgeslagen. Het opslaan van het identiteitsbewijs is tevens onderdeel van de wettelijke verplichting waar we aan moeten voldoen. Het opvragen en opslaan zijn dus twee verschillende zaken. De financiële instelling is verantwoordelijk voor het bewerken van het identiteitsbewijs, voordat het wordt opgeslagen en bewaard. Dit is in lijn met de uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid van 10 januari 2022.

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Worden mijn gegevens veilig bij jullie bewaard?

  Ja, naast de controle van AFM en DNB werken wij conform de vereisten die de AVG stelt omtrent de beveiliging van privacygevoelige informatie.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Hoe worden mijn gegevens beschermd?

  Om ervoor te zorgen dat uw gegevens beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang worden onze systemen beschermd door een combinatie van organisatorische en elektronische toegangscontroles, zoals firewall technologie en andere beveiligingsmaatregelen. We houden ook gescheiden toegang tot systemen in stand om te waarborgen dat de enige medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens, diegenen zijn die het doel ondersteunen waarvoor u uw gegevens heeft gedeeld met ons.

   

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Ik heb van mijn bank of ander beleggingsfonds nooit zo’n verzoek gekregen, waarom van jullie wel?

  Mogelijk heeft u zich eerder al geïdentificeerd, bijvoorbeeld in persoon, volgens de nu geldende wet- en regelgeving. Voor de meeste financiële instellingen geldt dat zij recent een dergelijk identificatietraject hebben gestart. Wanneer u zoekt op ‘identificatie’ of ‘identificeren’, dan komt u meerdere berichten tegen van diverse instellingen die dit proces al eerder in gang hebben gezet.

  Financiële instellingen werken samen om te voorkomen dat criminelen het financiële systeem gebruiken om te frauderen, geld wit te wassen, of terrorisme te financieren. Dit is ook een wettelijke verplichting. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) eist van financiële instellingen dat ze weten wie hun klanten zijn. Daarom moeten financiële instellingen de identiteit van hun klanten controleren en verifiëren, en het bewijs daarvan bewaren. Vanwege deze wetgeving zijn ook wij verplicht om alle beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds te (her)identificeren en hun identiteitsbewijs op te slaan.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Geldt mijn rijbewijs ook als identiteitsbewijs?

  We kunnen geen rijbewijs accepteren. De reden is dat op een rijbewijs niet alle gegevens staan die we op basis van de Wwft moeten vastleggen, zoals alle officiële voornamen. Als u meer dan één voornaam heeft, staan deze namelijk niet allemaal op uw rijbewijs. Deze vereiste is vastgelegd in artikel 33 lid 1 en lid 2 onder a van de Wwft.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Is het vastleggen van een onbewerkt identiteitsbewijs niet in strijd met de AVG?

  We zijn in het kader van de Wwft verplicht om een onbewerkt identiteitsbewijs op te vragen, om de volledige identificatie en verificatie van de identiteit te kunnen uitvoeren. Het identiteitsbewijs moet vervolgens, ná de identificatie/verificatie, worden bewerkt voordat het wordt opgeslagen. In een recent oordeel heeft het Kifid (het financieel klachteninstituut) geoordeeld dat het onbewerkt vastleggen van een identiteitsbewijs namelijk in strijd is met de AVG. Het opvragen en vastleggen zijn dus twee verschillende zaken. De financiële instelling is verantwoordelijk voor het bewerken van het identiteitsbewijs, voordat het wordt opgeslagen en bewaard.

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers
 • Waar vind ik mijn online bankafschrift?

  Als u geen papieren bankafschrift heeft, kunt u die opzoeken in uw online bankieren omgeving. Mogelijk heeft u recent een jaaroverzicht gekregen van uw bank. Dat kunt u ook gebruiken mits hierop uw IBAN en naam vermeld staan.

  Het verschilt per bank hoe u een bankafschrift downloadt. U kunt online zoeken hoe dat bij uw bank werkt, bijvoorbeeld:

  Triodos Bank Hoe download ik mijn afschriften? (triodos.nl)

  Rabobank Overzicht betaalrekening ontvangen - Rabobank

  ING Afschriften bekijken en downloaden - ING - Digitaal bankieren

  ABN Amro bank Rekeningafschriften downloaden - ABN AMRO

  Knab Zo download je een bankafschrift | Knab.nl

  Regiobank Rekeningafschriften downloaden - RegioBank

  Meer vragen over (her)identificatie beleggers

Hoe werkt microkrediet?

Alles over wat microkrediet is, hoe microkrediet in de praktijk werkt en hoe een ondernemer zijn geld krijgt leest u in deze categorie.

 • Waarom zou ik in Oikocredit investeren als ik bij een ander fonds dat in microfinanciering belegt meer rendement krijg?

  Oikocredit is wereldwijd 1 van de grootste sociaal investeerders in de microfinancieringssector. In tegenstelling tot collega’s, heeft Oikocredit in ruim 33 landen lokale mensen in dienst. Zij kennen de markt en begeleiden met ongeveer 513 partners, om zo nog meer sociale impact te genereren. Een dergelijk model is natuurlijk wat kostbaarder dan werken vanuit één hoofdkantoor in bijvoorbeeld Nederland. We maken bewust deze keuze, omdat lokale aanwezigheid met lokale mensen tot nog meer sociale impact leidt.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Hoeveel rente betalen ondernemers op hun lening?

  De microfinancieringsinstellingen waarmee Oikocredit samenwerkt, selecteren we op de sociale impact die ze nastreven. Een van de onderdelen waar we kritisch naar kijken is de rente die aan ondernemers gevraagd worden. We monitoren dat ook systematisch. Onze partners hanteren over het algemeen lagere rentepercentages dan het marktgemiddelde, waardoor onze aanwezigheid een drukkend effect heeft op de percentages in het hele land. In veel opkomende economieën is de rente echter veel hoger dan in westerse landen. De rente die ondernemers betalen voor hun microkrediet is daardoor gemiddeld 20-40%. Hoeveel rente een ondernemer in een ontwikkelingsland betaalt hangt af van een aantal factoren:

  • De looptijd van de lening. Die is vaak kort. De administratiekosten zijn verwerkt in het rentepercentage en moeten dus in die korte tijd (bijvoorbeeld 6 maanden) worden terugbetaald. Het uitlenen van één bedrag van € 10.000 kost veel minder dan het uitlenen van 100 x € 100,- euro.
  • Het inflatiepercentage in het betreffende land (vaak alleen al hoger dan 10%)
  • Het kredietrisico in het betreffende land. Deze is bijvoorbeeld afhankelijk van de economische stabiliteit.
  • De mate van begeleiding die de ondernemer krijgt. Ze krijgen niet alleen geld, maar ook training. Ook deze kosten zitten versleuteld in het rentepercentage.
  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Kan ik beleggen in een specifiek project of in een specifiek land?

  Oikocredit werkt samen met lokale microfinancieringsinstellingen. Oikocredit verstrekt een lening aan een microfinancieringsinstelling en die microkredieten verstrekt aan ondernemers. De looptijd van een microkrediet is gemiddeld zes maanden. Daarna wordt het geld weer aan een andere ondernemer als microkrediet verstrekt. Het is zeer kostbaar om administratief bij te houden welk geld aan welke ondernemer wordt uitgeleend. Daarbij wil Oikocredit gegeven haar missie geen keuzes maken op basis van persoonlijke voorkeur van beleggers. Het is daarom niet mogelijk om te beleggen in een specifiek project of in een specifiek land.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Werkt microkrediet eigenlijk wel?

  Door de groei van het bedrijf en meer inkomen verbeteren de levensomstandigheden van ondernemers. Dit kan een kleine verbetering zijn aan hun huis of ook de mogelijkheid om kinderen naar school te laten gaan.
  Een vraag die bij Oikocredit hoog op de agenda staat, is: ‘Welk microkrediet werkt?’ Onder welke omstandigheden en met welke begeleiding kan microkrediet echt het verschil maken. Door daar onderzoek naar te doen, hoopt Oikocredit in de toekomst nog meer impact te hebben.

  In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het verstrekken van microkrediet de economie van een land stimuleert; naarmate meer mensen er gebruik van maken heeft het meer impact op de economie van een land. Micro bevordert macro. Dus hoe meer mensen investeren op microniveau, hoe meer impact het heeft op macroniveau.

  De vraag is welk microkrediet werkt. Verschillende soorten kredieten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van leefomstandigheden. Daarom initieert Oikocredit op sectorniveau diverse initiatieven om uiteindelijk het belang van de ondernemer centraal te stellen.

  Denk hierbij aan de Social Performance Indicatoren of het meten van de PPI (Progress out of Poverty Index). Zo leert de sector wat wel en wat niet werkt, en bevordert Oikocredit ook dat alle spelers in de sector op een sociale manier actief zijn.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Wat gebeurt er als een ondernemer de lening niet terug kan betalen?

  Vaak wordt geleend aan leengroepen. Ondernemers staan borg voor elkaar. Wanneer één ondernemer binnen de leengroep moeite heeft met het terugbetalen van de lening, dan springen de groepsleden in. De groepsleden steunen elkaar dus en kunnen op elkaars steun rekenen.

  Wanneer een partner de lening aan Oikocredit niet kan terugbetalen, bijvoorbeeld in geval van natuurrampen, dan wordt een lening afgeschreven.

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'
 • Hoe krijgt de ondernemer zijn geld?

  Een ondernemer krijgt zijn geld via de lokale partner: de microfinancieringsinstelling of coöperatie. Dit zijn lokale organisaties die het geld naar de betreffende ondernemer, die vaak in afgelegen landbouwgebied woont, brengt.

  Daarnaast krijgt de ondernemer veelal begeleiding vanuit deze partners. Denk aan training op het gebied van boekhouden, marketing, of techniek (landbouw).

  Meer vragen over 'Hoe werkt microkrediet?'

Rekening openen/wijzigen

Wilt u een rekening openen bij Oikocredit? Of heeft u vragen over uw bestaande beleggingsrekening? Hier vindt u antwoorden op vragen over hoe u extra kunt beleggen, of het mogelijk is om uw belegging te annuleren, hoe u uw gegevens kunt wijzigen en meer. 

 • Waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs en een bankafschrift opsturen?

  Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht om (nieuwe) klanten te identificeren. Daarom vragen wij een kopie van uw legitimatiebewijs en een afschrift van uw bankrekening. Bij grote bedragen stellen we aanvullende vragen naar de herkomst van het geld. Bij organisaties moeten wij vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende is.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Waar moet een kopie van mijn identiteitsbewijs aan voldoen?

  Een kopie van uw identiteitsbewijs moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Dit mag uw paspoort of identiteitskaart zijn
  • Uw identiteitsbewijs is geldig
  • Uw identiteitsbewijs is volledig leesbaar
  • Uw pasfoto is zichtbaar 

  U mag geen gegevens doorstrepen, omdat wij alle gegevens nodig hebben om uw identiteit te controleren. Wel mag u de kopie van uw identiteitskaart voorzien van een watermerk en datum. 

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Waar moet een kopie van een rekeningafschrift aan voldoen?

  Een kopie van uw rekeningafschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

  • De tenaamstelling
  • Uw IBAN

  U mag informatie over transacties en het saldo afdekken. Ook mag u de kopie voorzien van een watermerk en datum. 

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Welke informatie ontvang ik over mijn belegging?

  Als u belegger bent geworden ontvangt u een welkomstbrief of e-mail. Hierin staat informatie over de verwerking van uw belegging en de informatie die u van ons ontvangt. Wijzigingen in uw belegging kunt u zelf eenvoudig zien in uw persoonlijke Mijn Oikocredit omgeving. Jaarlijks krijgt u in februari een jaaroverzicht voor de aangifte inkomstenbelasting en in juli een dividendbericht. Als u Mijn Oikocredit heeft vindt u de overzichten daar. Heeft u geen Mijn Oikocredit, dan kunt u de overzichten per e-mail of eventueel per post ontvangen.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik extra beleggen?

  U bent uiteraard altijd welkom om extra te beleggen. Dit kan eenvoudig via Mijn Oikocredit of door een geldbedrag over te maken op de bankrekening van het Oikocredit Nederland Fonds: NL37 TRIO 0379 2791 69 ten name van St. Jur. Eigendom ONF, onder vermelding van uw beleggingsnummer. Dit nummer vindt u op uw rekeningoverzicht. Ook kunt u ons machtigen een bedrag af te schrijven, eenmalig of maandelijks. Dit kan al vanaf 10 euro per maand!

  Voor het overgemaakte bedrag boeken we participaties bij op uw bestaande portefeuille. Over het aankoopbedrag betaalt u 0,35% aankoopkosten. Het bedrag min de aankoopkosten wordt op uw portefeuille geboekt.

  Het boeken van de participaties gebeurt altijd op de eerste dag van de volgende maand waarin het geld bij het Oikocredit Nederland Fonds binnenkomt.

  Als u vragen heeft, neem gerust contact op. U kunt een mail sturen naar nederland@oikocredit.nl of bellen met een van onze medewerkers tijdens kantooruren op 030 - 234 10 69.

  Download het machtigingsformulier voor extra beleggen.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  U kunt door een wijzigingsformulier in te vullen uw rekeningnummer wijzigen. Vanwege de zorgvuldigheid vragen we bij wijziging van een bankrekeningnummer (IBAN) altijd om een handtekening van de houder(s) van de participaties ONF en een kopie van het paspoort van de houder(s).

  Download het wijzigingsformulier.

  Download het wijzigingsformulier voor organisaties en ondernemers.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik mijn gegevens online raadplegen?

  In Mijn Oikocredit kunt u online uw persoonlijke gegevens en de gegevens over uw belegging raadplegen.

  Heeft u (nog) geen Mijn Oikocredit account? Dan kunt u ook direct contact met ons opnemen om wijzigingen door te geven of om de actuele status van uw belegging op te vragen. U kunt een mail sturen naar nederland@oikocredit.nl of bellen met een van onze medewerkers tijdens kantooruren op 030-234 10 69.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik een deel van het belegde geld opnemen?

  U kunt een deel van uw belegging maandelijks opnemen, maar er moet minimaal een bedrag € 200 op de beleggingsrekening blijven staan om te blijven beleggen. De verkopen verwerken we op de eerste werkdag van de volgende maand. Binnen tien werkdagen maken het bedrag over naar de bij ons bekende tegenrekening. Over het verkoopbedrag betaalt u 0,35% verkoopkosten. Het bedrag min de verkoopkosten wordt naar u overgemaakt.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Kan ik mijn belegging annuleren?

  U kunt uw belegging binnen 14 dagen annuleren. Neemt u in dat geval alstublieft contact met ons op via telefoonnummer 030 - 234 10 69. Het geld dat u belegd heeft, wordt teruggestort op uw bankrekening. Er worden geen aankoopkosten en beheervergoeding in rekening gebracht.

  Daarna kunt u uw belegging maandelijks opnemen. Over het verkoopbedrag betaalt u 0,35% verkoopkosten en de verschuldigde beheervergoeding. Verkopen verwerken we op de eerste dag van de volgende maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het bedrag min de verkoopkosten over naar de bij ons bekende tegenrekening.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Hoe kan ik mijn belegging beëindigen?

  U kunt uw belegging maandelijks terug verkopen aan het Oikocredit Nederland Fonds. Over het verkoopbedrag betaalt u 0,35% verkoopkosten. Verkopen verwerken we op de eerste dag van de volgende maand. Binnen tien werkdagen daarna maken we het bedrag min de verkoopkosten over naar de bij ons bekende tegenrekening.

  In uw persoonlijke online omgeving Mijn Oikocredit kunt u eenvoudig een verkoop van (een deel van) uw belegging doorgeven.

  Heeft u geen account voor Mijn Oikocredit, dan kunt u uw verkoop ook direct aan ons doorgeven via telefoon of email. Ook kunt u gebruik maken van het verkoopformulier.

  Download het verkoopformulier.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'
 • Ontvang ik een bevestiging van een wijziging van mijn belegging?

  Ja, u ontvangt van ons een bevestiging met de wijzigingen die binnen uw belegging plaatsvinden. Aan het begin van de volgende maand ontvang u per e-mail een overzicht van uw belegging. Indien uw e-mailadres bij ons niet bekend is, ontvangt u het overzicht per post.

  Meer vragen over 'Rekening openen/wijzigen'

Mijn persoonlijke gegevens en privacy

Waarom vraagt Oikocredit om mijn persoonlijke gegevens als mijn BSN en fiscaal inwonerschap? Wat is fiscaal inwonerschap überhaupt? En wat doet Oikocredit met mijn gegevens? Antwoord op deze privacy-gerelateerde vragen vindt u hier.

 • Waarom wil Oikocredit mijn fiscaal inwonerschap weten?

  De wet Common Reporting Standard (CRS) verplicht het Oikocredit Nederland Fonds als financiële instelling om deze informatie door te geven aan de Belastingdienst. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen en werken we samen aan een betere wereld.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Hoe weet ik of ik fiscaal inwoner ben van Nederland?

  In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst

  Meer vragen over 'privacy'
 • Kan ik fiscaal inwoner zijn van meerdere landen?

  Ja, in uitzonderlijke gevallen kunt u meerdere fiscale woonlanden hebben. In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘tax residency rules’. Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Mijn fiscale woonplaats is anders dan Nederland, maar ik weet mijn fiscaal identificatienummer van dat land niet. Wat moet ik nu doen?

  Als via uw lokale belastingadviseur of  via de website www.oecd.org onder de zoekterm ‘Taxpayer Identification Number’ uw fiscaal identificatienummer nog niet bij u bekend is, dan volstaat het om enkel uw fiscale woonplaats in te vullen.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Wat gaat Oikocredit met de gegevens over mijn fiscaal inwonerschap doen?

  Wanneer u (ook) een ander fiscaal woonland heeft dan Nederland, zijn wij wettelijk verplicht om uw naam, adres, geboortedatum, BSN, fiscale woonplaats(en), saldo van uw belegging en uw dividend door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of zij uw gegevens doorgeven aan de belastingdienst(en) van die landen waar u fiscaal inwoner bent. Deze buitenlandse belastingdiensten gaan de gegevens vervolgens zelf controleren.

  De privacy van onze beleggers vinden wij belangrijk. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met klantgegevens. De gegevens rondom uw belegging / de belegging van uw organisatie worden door ons dan ook alléén aan de Belastingdienst doorgegeven en niet aan andere instanties.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Wat is een fiscaal identificatienummer?

  Wanneer u (mede) in een ander land dan Nederland belastingplichtig / fiscaal inwoner bent, dan wordt u gevraagd om uw fiscaal identificatienummer aan ons door te geven. Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst en u gebruikt voor de belastingaangifte in dat land. Elk land gebruikt een ander begrip voor dit nummer. In Nederland wordt de term Burgerservicenummer (BSN) gebruikt. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op www.oecd.org als u zoekt op ‘Taxpayer Identification Number’.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Waarom vragen jullie naar de herkomst van mijn geld?

  Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij als financiële instelling cliëntenonderzoek doen. We zijn verplicht om de identiteit van onze klanten controleren en in bepaalde gevallen te onderzoeken waar het geld van onze klanten vandaan komt. Meer over deze wetgeving leest u op de website van de rijksoverheid.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Mijn BSN is bekend bij de Belastingdienst. Waarom moet ik deze dan aan jullie doorgeven?

  Uw beleggingssaldo bij het Oikocredit Nederland Fonds kan alleen door de Belastingdienst gekoppeld worden aan uw belastinggegevens wanneer wij ook uw geboortedatum en BSN doorgeven. De combinatie van die twee is specifiek en gebruikt de Belastingdienst ter identificatie voor de vooraf ingevulde aangifte.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Er wordt geadviseerd nooit je BSN op te geven. Waarom moet dat bij jullie wel?

  Als financiële instelling is Oikocredit Nederland wettelijk verplicht om uw beleggingsgegevens door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt uw BSN en geboortedatum om de gegevens van uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds aan u als persoon te koppelen, zodat u uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds terugziet in uw belastingaangifte. De koppeling tussen de juiste belegging met de juiste persoon kan door de Belastingdienst alleen gemaakt worden middels het BSN en de geboortedatum, vandaar dat wij dit ook aan de Belastingdienst door moeten geven.

  De Belastingdienst blijft dan op de hoogte wie er in het Oikocredit Nederland Fonds beleggen. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen. Bovendien, wanneer wij aan deze wettelijke verplichting voldoen, kunnen wij ons werk voor ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika blijven doen. Zo werken we samen aan een betere wereld.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Waarom moet ik mijn gegevens (zoals mijn BSN) aan Oikocredit doorgeven?

  De wet Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting verplicht het Oikocredit Nederland Fonds als financiële instelling om deze informatie door te geven aan de Belastingdienst. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen en werken we samen aan een betere wereld.

  Meer vragen over 'privacy'
 • Ik heb mijn geboortedatum en BSN aan jullie doorgegeven, maar ik zie mijn belegging niet vooraf ingevuld bij mijn belastingaangifte. Hoe kan dit?

  Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Op peildatum 1 januari van het afgesloten belastingjaar had u geen saldo bij het Oikocredit Nederland Fonds
  • Wij dienen een jaar vantevoren de juiste gegevens aan de Belastingdienst aan te leveren. Op het moment van onze aanlevering bij de Belastingdienst waren uw geboortedatum en/of BSN nog niet bij ons bekend
  • Bij de Belastingdienst zelf worden ook nog scherpe controles uitgevoerd om te bepalen of uw belegging bij het Oikocredit Nederland Fonds vooraf wordt ingevuld bij de belastingaangifte. Hier hebben we helaas weinig tot geen controle op.
  Meer vragen over 'privacy'

Beleggen als organisatie

Wie zijn de UBO's van mijn organisatie? Hoe zit het met een KvK-nummer? Hier vindt u antwoorden op vragen hierover.

 • Hoe kom ik erachter wie de UBO is van mijn organisatie?

  UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en betekent ‘uiteindelijke belanghebbende’. Een UBO is een natuurlijke persoon, die bijvoorbeeld voor ten minste 25% eigenaar van een vennootschap of andere juridische entiteit is of hierbij tenminste 25% van de aandelen of stemrechten heeft. Een UBO kan echter ook iemand zijn die het (contractuele) recht heeft om bestuurders te ontslaan. Er kunnen meerdere UBO’s zijn van één organisatie.

  • Eenmanszaak
   De UBO is de eigenaar van de eenmanszaak.
  • Bv of nv
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennnootschap;
   o dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.
   Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25%-regel.
  • Stichting of vereniging
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
   o dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van een statutenwijziging;
   o dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
  • VOF, Maatschap of CV
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die direct of indirect:
   o een eigendomsbelang van meer dan 25% heeft;
   o dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van beheersdaden en/of wijziging van de de samenwerkingsovereenkomst.
  • Kerkgenootschap
   Een UBO is hier de natuurlijke persoon die:
   o bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd.
   o wanneer er geen statuut beschikbaar is, en er daarom geen natuurlijk persoon als rechtsopvolger benoemd is, gaan we uit van de fictie dat er een UBO is. Dit noemen we ook wel de pseudo-UBO. Dat zijn dan, tenzij deze positie(s) vacant is/zijn of tenzij door het kerkgenootschap uitdrukkelijk anders is bepaald, de voorzitter en secretaris van de diaconie/het kerkgenootschap. Een kerkgenootschap kan dus meerdere (pseudo-)UBO's hebben.
  • Trust
   In het geval van een trust moeten meer personen als UBO worden aangemerkt. Het betreft in ieder geval:
   o de trustees van een trust;
   o de oprichter (Settlor);
   o de eventuele Protector;
   o en de begunstigden (Beneficials) van een trust.
  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Mijn organisatie heeft geen UBO

  In het geval dat geen enkel persoon is geïdentificeerd als UBO, dan wordt een natuurlijke persoon die een functie als leidinggevende functionaris bekleedt gedefinieerd als de pseudo-UBO van de rechtspersoon. Hieronder wordt het statutair bestuur van de organisatie verstaan. Bij een personenvennootschap wordt de beherend vennoot als pseudo-UBO aangemerkt.

  Voor kerkgemeenten en diaconieën geldt over het algemeen dat er geen natuurlijk persoon is aan te wijzen die uiteindelijke belanghebbende is. De pseudo-UBO’s zijn dan de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie. In de praktijk zijn dat de voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters of de voorzitter en secretaris van het college van diakenen. 

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'
 • Mijn stichting / vereniging / kerk heeft geen KvK- of RSIN-nummer. Moet ik het formulier nog steeds invullen?

  Ja, in dat geval dient het KvK- en/of RSIN-nummer van de overkoepelende organisatie ingevuld te worden.

  Meer vragen over 'Over Oikocredit'

De Oikocredit app

Beleggers die gebruikmaken van Mijn Oikocredit kunnen de Oikocredit app gratis downloaden via de Apple App Store of de Google Play Store.

 • Hoe installeer ik de app?

  Download de app via de Apple App Store of de Google Play Store. Open de app en log in met uw Mijn Oikocredit account. Hierna kunt u via de app een persoonlijke code instellen zodat u de volgende keer eenvoudig kunt inloggen.

  Meer vragen over de 'Oikocredit app'
 • Wat kan ik doen met de app?

  In de app kunt u uw belegging beheren, uw saldo checken, aan- en verkopen doen en uw gegevens wijzigen. In de community zijn de meest recente nieuwsberichten te lezen, waar app-gebruikers op kunnen reageren. Ook is het mogelijk om berichten te delen of te liken.

  Meer vragen over de 'Oikocredit app'
 • Kan ik de app veilig gebruiken?

  Dit is de enige en officiële app van Oikocredit Nederland. Uw persoonlijke gegevens worden niet in de app opgeslagen, maar worden direct vanuit Mijn Oikocredit gehaald. De app is daarom net zo veilig als het gebruik van Mijn Oikocredit.

  Meer vragen over de 'Oikocredit app'
 • Hoe kan ik mijn inloggegevens wijzigen?

  Om de app te gebruiken moet u eerst inloggen met dezelfde gegevens die u gebruikt om in te loggen bij Mijn Oikocredit. Bent u deze inloggegevens kwijt? Klik dan op inloggen en daarna op ‘wachtwoord vergeten?’.  Als u bent ingelogd kunt u uw inloggegevens aanpassen door te klikken op ‘gegevens wijzigen’ op de homepagina. Om uw persoonlijke code te wijzigen klikt u bij het invoeren van uw toegangscode op de tekst ‘Stel uw toegangscode opnieuw in’.

  Meer vragen over de 'Oikocredit app'
 • Ik kan niet inloggen, hoe kan dat?

  Om gebruik te maken van de Oikocredit app heeft u een Mijn Oikocredit account nodig. Bent u al belegger maar heeft u nog geen Mijn Oikocredit, dan kunt u dit hier aanvragen. Als u nog geen belegger bent kunt u hier een beleggingsaccount openen.

  Meer vragen over de 'Oikocredit app'
 • Kan ik de Oikocredit app gebruiken zonder een Mijn Oikocredit account?

  Nee, de app is alleen te gebruiken met een Mijn Oikocredit account.

  Meer vragen over de 'Oikocredit app'
 • Ik heb twee Mijn Oikocredit accounts, kan ik die tegelijk gebruiken in de app?

  In de app kan er ingelogd worden met één Mijn oikocredit account. Overschakelen naar een ander account? Klik dan op 'meer' en daarna op 'uitloggen'. Hierna kunt u inloggen met een ander account.

  Meer vragen over de 'Oikocredit app'
 • Ik beleg met mijn organisatie, kan ik de app gebruiken?

  Nee, op dit moment zijn de app en Mijn Oikocredit niet beschikbaar voor organisaties die beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds.

  Meer vragen over de 'Oikocredit app'

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem per e-mail via nederland@oikocredit.nl of bel ons tijdens kantooruren op 030 - 234 10 69.