Duurzaamheid

Duurzaamheid

SFDR STATEMENT

Geen aanmerking van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds neemt geen belangrijke ongunstige effecten (principal adverse impacts) van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking zoals bedoeld in de SFDR. De reden hiervoor is dat Oikocredit Nederland Fonds enkel investeert in Oikocredit International en Oikocredit International niet is gebonden aan SFDR wetgeving en dus geen informatie rapporteert omtrent belangrijke ongunstige effecten van haar investeringen. In de toekomst (vanaf 2025) zal deze informatie naar alle waarschijnlijkheid wel beschikbaar komen vanuit de dan geldende wet- en regelgeving voor Oikocredit International (zijnde de CSRD). Zodra deze informatie beschikbaar komt, zal Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds opnieuw overwegen om de belangrijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen.

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE

Samenvatting

Oikocredit International is een wereldwijde ‘social impact investor’ en streeft naar een wereldwijde, rechtvaardige samenleving waarin welvaart eerlijk wordt gedeeld en alle mensen de kans krijgen om een waardig leven te creëren.

Oikocredit Nederland Fonds belegt in Oikocredit International. Het Fonds beoogt particulieren en organisaties in staat te stellen om geld te investeren in sociale partnerorganisaties die mensen in kansarme posities ondersteunen met het bieden van financiële diensten. Investeerders kunnen dus in Oikocredit International beleggen via het Oikocredit Nederland Fonds.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. 

Sociale kenmerken van het product

Oikocredit International is een wereldwijde ‘social impact investor’ en streeft ernaar mensen met een laag inkomen in staat te stellen hun levensonderhoud te verbeteren. Oikocredit International ondersteunt partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika door het verstrekken van leningen, aandelenbeleggingen en vermogensopbouw. Het creëren van sociale impact staat centraal in het werk van Oikocredit International. Door het netwerk van lokale medewerkers kunnen we inspelen op de behoeften van de partners en kunnen we oplossingen bieden die verdergaan dan alleen financiering. Oikocredit International geeft prioriteit aan sociale impact, terwijl het milieu wordt beschermd en een eerlijk financieel rendement wordt gegenereerd voor onze investeerders.

Beleggingsstrategie

Oikocredit Nederland Fonds stelt particulieren en organisaties in staat om geld, middels de investering van het Fonds in Oikocredit International, te investeren in sociale partnerorganisaties die mensen in kansarme posities ondersteunen met het bieden van financiële diensten. Hierdoor wordt voldaan aan de sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot.

Oikocredit Nederland Fonds beschouwt good governance als onderdeel van haar belegging in Oikocredit International. Bij de belegging in Oikocredit International houdt Oikocredit Nederland Fonds rekening met good governance-praktijken, en stelt jaarlijks vast dat er sprake is van goed bestuur, onder meer met betrekking tot goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.  

Aandeel beleggingen

Oikocredit Nederland Fonds investeert 95% direct in Oikocredit International. Er is geen sprake van overige exposures in Oikocredit International.

Monitoring sociale kenmerken

  Oikocredit Nederland stelt jaarlijks vast dat Oikocredit International in lijn met haar doelstellingen informatie verschaft over de duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om het behalen van elk van die door het financiële product gepromote sociale kenmerken te meten. Indien er sprake is van afwijkingen in de rapportages of indicaties zijn dat doelstellingen niet worden behaald, gaat Oikocredit Nederland Fonds in overleg met Oikocredit International om te bepalen wat hiertoe de aanleiding is en wat eventuele gevolgen zijn voor Oikocredit Nederland.

  Jaarlijks stelt Oikocredit Nederland Fonds vast dat Oikocredit International een impact rapport heeft gepubliceerd, dat het impact rapport indicatoren voor sociale kenmerken op een consistente wijze rapporteert, dat er een adequate verklaring is van Oikocredit International voor indicatoren die zijn verwijderd. Oikocredit Nederland Fonds beoordeelt jaarlijkse de eventuele impact van verwijderde of niet gerapporteerde indicatoren.

  Oikocredit International onderzoekt jaarlijks de partnerorganisaties op maatstaven voor sociale prestaties. Dit zijn partners met een actief contract en een uitstaand leningsbedrag of vermogensinvestering. Voor meer informatie over de monitoring van sociale kenmerken wordt verwezen naar de laatste versie van het Impact Report en het Jaarverslag van Oikocredit International.

Methodologieën voor sociale kenmerken

Oikocredit Nederland Fonds steunt volledig op methodologieën die worden gehanteerd door Oikocredit International. Oikocredit International meet de sociale prestaties van partnerorganisaties als volgt:

 

ESG scorecards

ESG scorecards worden gebruikt om potentiële partnerorganisaties te screenen en bestaande partners te monitoren in hoeverre zij in lijn zijn met de sociale en milieudoelstellingen van Oikocredit International.

Client self-perception survey

Via een digitale ‘client self-perception survey’ achterhaalt Oikocredit International wat klanten van partnerorganisaties te zeggen hebben over  veranderingen in hun levens. De reacties van de klanten op deze survey helpen de partners bovendien om inzicht te krijgen in hoe hun producten of diensten kunnen worden verbeterd om positieve verandering voor de klanten te maximaliseren.

Partner portal

Partnerorganisaties gebruiken een ‘partner portal’ om hun monitoring gegevens bij te werken op kwartaalbasis. Het portaal bevat ook een online systeem voor het monitoren van sociale indicatoren.

Voor meer informatie over de methodologieën die worden gebruikt om te meten hoe de door het financiële product gepromote sociale kenmerken worden behaald wordt verwezen naar de laatste versie van het Impact Report en het Jaarverslag van Oikocredit International.

Databronnen en -verwerking

Databronnen die worden gebruikt om elk van de door het financiële product gepromote sociale kenmerken te behalen:  

Impact rapport Oikocredit International;
Annual Report 2022 - Oikocredit Nederland
Website Oikocredit International (incl. policy);
Prospectus Oikocredit International;
 Term Investment Portfolio Oikocredit International.

Om de kwaliteit van de data te waarborgen worden er geen andere maatregelen getroffen, anders dan de engagement met Oikocredit International over de informatieverschaffing en betrouwbaarheid van de informatie. Door Oikocredit Nederland worden geen aanvullende schattingen gemaakt.

Due diligence

Aangezien Oikocredit Nederland Fonds slechts investeert in Oikocredit International en het fonds specifiek is opgesteld voor impact investing, wordt geen aanvullende due diligence uitgevoerd anders dan de due diligence die door Oikocredit International zelf wordt uitgevoerd in haar bedrijfsvoering.

De missie van Oikocredit International is om haar uitleenbare fondsen te gebruiken voor ontwikkelingsdoeleinden. Waar mogelijk verstrekt Oikocredit International leningen in lokale valuta om partners te beschermen tegen wisselkoersschommelingen. Alvorens een lening goed te keuren en uit te betalen, voert Oikocredit International een grondig due diligence-proces uit. Nadat de lening is uitbetaald, blijven we onze partners monitoren en met hen samenwerken om ervoor te zorgen dat ze hun sociale en ecologische doelen bereiken.

Oikocredit International selecteert haar partners door middel van een streng due diligence-proces, dat sociale, ecologische en governance overwegingen omvat. De regionale medewerkers van Oikocredit International hanteren beoordelingsrichtlijnen voor productiepartners om ervoor te zorgen dat de geselecteerde partners voldoende aandacht besteden aan het milieukwesties. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op de lokale en nationale wetgeving op het gebied van milieu- en landgebruik alsmede internationale verdragen die door het partnerland zijn ondertekend. Om projecten uit te sluiten die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu, hanteert Oikocredit International een uitsluitingslijst voor activiteiten zoals mijnbouw, delfstoffenverwerking en commerciële houtkap. Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor financiering. Bij het beoordelen van bestaande of potentiële partners screent Oikocredit International op milieukwesties door middel van ESG-scorecards.

Op basis van informatie die door partners is verstrekt als onderdeel van de screening, ziet Oikocredit International dat bijna 90% van haar financiële inclusie partners die in 2021 zijn goedgekeurd voor financiering, aangeven welke activiteiten ze niet zullen financieren op grond van nadelige milieueffecten en dat ze toezicht houden op de naleving door hun klanten. Veel melden ook dat ze bewustwording hebben gecreëerd bij klanten over de milieurisico’s die hun activiteiten met zich meebrengen en mogelijke mitigatiestrategieën, terwijl anderen groene lening producten aanbieden voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzame of klimaatslimme landbouw, recycling en afvalbeheer. Alle landbouwpartners die in 2021 voor financiering zijn goedgekeurd, bevestigen dat ze een milieubeleid hebben dat minimaal voldoet aan alle nationale en industrie milieuwetgeving. De meeste landbouwpartners melden ook dat ze beschikken over internationaal erkende certificering voor biologische landbouw, duurzame bosbouw of fair trade.

De overgrote meerderheid biedt milieueducatie aan onder personeel, begunstigden of andere partners. Door prioriteit te geven aan hernieuwbare energie als investeringssector, wil Oikocredit International zowel energiearmoede bestrijden als het wereldwijde aanbod van schone, koolstofarme oplossingen vergroten.

Oikocredit International is zich bewust van de milieueffecten van haar eigen langeafstandsreizen en koopt elk jaar FairClimateFund Fairtrade Gold Standard koolstofcredits om de CO2-uitstoot en andere emissies van het voorgaande jaar te compenseren. In tegenstelling tot andere regelingen voor CO2-compensatie biedt de Fairtrade Gold Standard voordelen zoals herbebossing en energiezuinige kooktoestellen aan gemeenschappen met lage inkomens en klimaatkwetsbaren en vermijdt het handel in CO2-kredieten op secundaire markten.

Oikocredit International heeft vermogen wat zij nog niet heeft uitgeleend aan partners. De liquide middelen worden gebruikt als buffer voor terugkooporders van beleggers en andere afwijkingen van de maandelijkse cash flow. Oikocredit International heeft een hoog bedrag aan liquide middelen om te voorkomen dat ze afhankelijk is van korte termijn-financiering. Deze liquide, aflosbare effecten worden gebruikt om het rendement en de inkomsten op een verantwoorde manier te verbeteren in vergelijking met het aanhouden van cash en deposito’s bij banken. Een deel van de buffer wordt gebruikt om te beleggen in obligaties. Oikocredit International waarborgt dat de obligaties een minimale ESG-score hebben en voldoen aan het investeringsbeleid van de Oikocredit International. Oikocredit International rapporteert jaarlijks over het gebruik van de liquide middelen.

Engagementbeleid

Oikocredit Nederland Fonds voert geen engagement uit als onderdeel van de ecologische of sociale beleggingsstrategie, aangezien Oikocredit Nederland Fonds enkel investeert in Oikocredit International dat hoofdzakelijk sociale kenmerken als doel heeft. Oikocredit Nederland Fonds voert enkel engagement uit vanuit haar verantwoordelijkheid en de beloftes aan haar investeerders, om te waarborgen dat er sprake is van good governance en dat doelstellingen worden behaald.

Oikocredit International investeert in ondernemingen met een grote impact op het gebied van sociale ontwikkeling. We bieden onze partners passief kapitaal en een lange termijn perspectief. Als aandeelhouder houdt Oikocredit zich bezig met actief bestuur door deelname aan raden van bestuur en constructieve betrokkenheid bij het management.