Duurzaamheid

Een duurzame beleggingsportefeuille is belangrijk voor Oikocredit. Daarbij kijkt Oikocredit o.a. naar de (duurzaamheids)risico's van haar investeringen, worden prestaties van partners gemeten aan de hand van ESG-criteria en zijn Oikocredits duurzaamheidsdoelstellingen afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Duurzaamheid

DUURZAAMHEIDSDOELSTELLING

Het Oikocredit Nederland Fonds (hierna: Fonds) heeft als doelstelling om een positieve impact te realiseren op het leven van mensen met een laag inkomen en gemeenschappen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, door de toegang tot financiering en niet-financiële ondersteuning op het gebied van financiële inclusie, landbouw en duurzame energie te vergroten.

DUURZAME BELEGGINGEN

Het Fonds beoogt haar doelstelling te realiseren door minimaal 95% van haar fondsvermogen te beleggen in Oikocredit. Oikocredit beoogt een positieve impact te realiseren op het leven van mensen met een laag inkomen en gemeenschappen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Oikocredit doet dat door het vergroten van de toegang tot financiering en biedt daarnaast niet-financiële ondersteuning aan de organisaties die zij financiert. Deze partners bieden op hun beurt dezelfde ondersteuning en mogelijkheden aan hun klanten, leveranciers, leden en werknemers. Oikocredit richt zich daarbij in beginsel op drie sectoren: financiële inclusie, landbouw en duurzame energie. De activiteiten van Oikocredit dragen daarmee bij aan de verwezenlijking van de doelstelling van het Fonds.
Maximaal 5% van het fondsvermogen wordt aangehouden als liquiditeitsreserve ten behoeve van het beheersen van het liquiditeitsrisico van het Fonds. Deze liquiditeitsreserve wordt aangehouden op rekeningen-courant en spaarrekeningen.

REALISEREN DUURZAAMHEIDSDOELSTELLING

De duurzame doelstellingen van Oikocredit en het Fonds zijn gericht op drie belangrijke investeringsgebieden (namelijk financiële inclusie, landbouw en duurzame energie) en zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, in het bijzonder met: SDG 1 (einde armoede), SDG 2 (geen honger), SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 8 (eerlijk werk en economische groei), SDG 10 (ongelijkheid verminderen) en SDG 17 (partnerschappen). De bijdrage van Oikocredit aan deze doelstellingen wordt gemeten aan de hand van 50 indicatoren die nauw aansluiten bij de standaardindicatoren voor impact investing die zijn opgenomen in het IRIS+-meetsysteem van het Global Impact Investing Network (GIIN).

De duurzame doelstellingen gericht op de drie belangrijke investeringsgebieden zijn als volgt: 

Financiële inclusie (microkrediet)

In het kader van financiële inclusie gebruikt Oikocredit indicatoren zoals het aantal mkb-bedrijven dat door haar partners wordt gefinancierd, het aantal vrouwelijke werknemers binnen die bedrijven of het aantal van haar partners dat gendergelijkheid of het scheppen van werkgelegenheid als doelstelling heeft. Oikocredit investeert in financiële instellingen die verantwoorde financiële diensten verlenen aan mensen met een laag inkomen (microfinanciering) en mkb-ondernemingen. Hierdoor worden meer banen gecreëerd en behouden, wordt de financiële zekerheid en de economische groei verbeterd en worden ongelijkheden binnen en tussen landen verminderd.

afbeelding mcirokrediet.jpgMeer over microkrediet lezen

Landbouw

Om haar impact op de landbouw te meten gebruikt Oikocredit indicatoren zoals het aantal boeren dat door haar partners wordt bereikt, het aantal vrouwelijke werknemers op de boerderijen en het percentage boven de marktprijs dat aan boeren wordt betaald. Oikocredit ondersteunt kleine boeren en bevordert het gebruik van normen en certificering die praktijken zoals gewasdiversificatie en klimaatslimme landbouw aanmoedigen. Deze werkwijzen zorgen voor een beter inkomen voor de boeren en komen ten goede aan de gemeenschappen waarin zij wonen en werken.

Landbouw_cacao_Ivoorkust.jpgMeer over landbouw lezen

Duurzame energie

Op het gebied van duurzame energie gebruikt Oikocredit indicatoren zoals de reductie van het aantal ton CO2-uitstoot en het aantal huishoudens dat toegang heeft tot schone energie om te meten of en in welke mate haar doelstelling om toegang tot betaalbare en schone energie te waarborgen is bereikt. Oikocredit investeert in projecten die elektriciteit leveren aan huishoudens zonder aansluiting op het elektriciteitsnet of energiearme gemeenschappen. Dit doet zij via duurzame energietechnologieën en het bieden van schone alternatieven voor traditionele kookmethodes, wat leidt tot minder CO2-uitstoot en minder ontbossing.

Gopi.jpgMeer over duurzame energie lezen

DUURZAAMHEIDSRISICO'S INTEGREREN IN BELEGGINGSPROCES EN BELONINGSBELEID

Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance gebied die een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de waarde en/of het financieel rendement van een belegging. Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (SBONF, hierna: Beheerder) heeft als beheerder van het Fonds de impact van dergelijke risico's op haar beleggingen geïdentificeerd, geprioriteerd en gekwantificeerd.

   Een belangrijke factor die moet worden meegewogen in de integratie van duurzaamheidsrisico’s binnen het Fonds, is dat het Fonds enkel investeert in Oikocredit. De Beheerder volgt doorlopend de ontwikkeling van de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s waaraan de belegging in Oikocredit is blootgesteld en de wijze waarop Oikocredit deze risico’s beheerst. Wanneer de Beheerder deze risico’s niet langer verantwoord acht, kan dit aanleiding zijn voor de Beheerder om de belegging in Oikocredit te verkopen.

▶   Omdat niet de Beheerder maar Oikocredit de duurzaamheidsrisico’s beheerst en het Fonds enkel in Oikocredit investeert, is de
Beheerder van het Fonds niet blootgesteld aan prikkels die in relatie staan tot het beheersen van duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s zijn daarom niet geïntegreerd in het beloningsbeleid van de Beheerder.

ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEID

De Beheerder heeft bovendien geen directe invloed op de activiteiten van Oikocredit. De Beheerder is dan ook niet in staat om de ongunstige effecten op duurzaamheid van deze activiteiten in aanmerking te nemen. De Beheerder schat deze ongunstige effecten overigens in als beperkt, gelet op het feit dat Oikocredit zich als een op impact gerichte investeerder inzet voor het genereren van positieve sociale en ecologische resultaten.

REFERENTIEBENCHMARK

Het Fonds maakt geen gebruik van een referentiebenchmark om de voortgang op de duurzame beleggingsdoelstelling te monitoren.

💡 Meer details over de duurzame doelstellingen en de gebruikte indicatoren zijn te vinden in het Impact Rapport van Oikocredit.

 

 

  • Steun mensen zoals Marta uit Mexico

  • Steun mensen zoals Margret uit Oeganda

  • Steun mensen zoals Mimin uit Indonesië

  • Steun mensen zoals Mauricio uit El Salvador

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4