Belangrijke juridische informatie

Over de vereniging Oikocredit Nederland

Oikocredit Nederland (“Vereniging”) geeft bekendheid aan het werk van Oikocredit in Nederland. Naast activiteiten om de algemene naamsbekendheid van Oikocredit te vergroten geeft de Vereniging informatie over de mogelijkheden om geld te beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds en verzorgt zij marketingactiviteiten namens de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds.

Over Oikocredit Nederland Fonds

Oikocredit Nederland Fonds is een fonds voor gemene rekening met een Beheerder en een Bewaarder.

De Beheerder, Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds, heeft op 29 juni 2006 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten gekregen. De Beheerder en de door haar beheerde beleggingsinstelling Oikocredit Nederland Fonds staan onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Darwin Depositary Services, gevestigd in Amsterdam, treedt vanaf 1 januari 2016 op als Bewaarder van het Fonds.

Stichting Juridisch Eigendom Oikocredit Nederland Fonds is juridisch eigenaar van de beleggingen van het Oikocredit Nederland Fonds. De Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is per 1 januari 2016 ingeschreven als bestuurder van de Stichting Juridisch Eigendom Oikocredit Nederland Fonds.
Het kantoor van de Beheerder is gevestigd aan het Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht.

Oikocredit Nederland Fonds belegt tussen 95% en 99% van het fondsvermogen in aandelen van Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.

Over Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.

Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit International"), is een coöperatieve vereniging, opgericht in 1975 in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland in Amersfoort onder nummer 31020744.

Het hoofdkantoor van Oikocredit International is gevestigd aan de Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort. Het postadres is postbus 2136, 3800 CC Amersfoort. Het e-mailadres is info@oikocredit.org, het telefoonnummer is 033 4224040.

Het investeringskapitaal van Oikocredit International is afkomstig van beleggingsfondsen zoals het Oikocredit Nederland Fonds en leden.

Handelsmerk

"Oikocredit" is een geregistreerd handelsmerk van Oikocredit International.

Over beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds

Elke belegging brengt risico's met zich mee. Loop dan ook geen onnodig risico en lees de Essentiële Beleggersinformatie. Omdat tussen 95% en 99% van het fondsvermogen van het Oikocredit Nederland Fonds wordt belegd in Oikocredit International zijn de risico’s die worden gelopen door Oikocredit International indirect ook van toepassing op het Oikocredit Nederland Fonds.

Informatie over investeringen door Oikocredit International

Oikocredit International investeert het grootste deel van haar gelden in ondernemingen die gericht zijn op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds worden uitdrukkelijk gewezen op de risico’s zoals  beschreven in het prospectus van Oikocredit Nederland Fonds en/of andere ter hand gestelde informatie en dienen bereid te zijn het risico van eventuele verliezen te aanvaarden.

De ontvanger dient het prospectus en andere relevante wettelijke informatie van het Oikocredit Nederland Fonds zorgvuldig te lezen en zich ervan te overtuigen dat elke belegging in overeenstemming is met de eigen persoonlijke situatie van de ontvanger ten aanzien van financiële, wettelijke, regulerings - belasting- of andere omstandigheden van de ontvanger. Indien nodig moet de ontvanger zijn of haar financieel adviseur raadplegen.

Voor andere belangrijke informatie over investeren in het Oikocredit Nederland Fonds, lees de Disclaimer informatie sectie ten aanzien van het Oikocredit Nederland Fonds.

Over deze website

De informatie op deze website is alleen bestemd voor informatiedoeleinden. De informatie is zorgvuldig geproduceerd door de Vereniging en de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds. Wij streven te allen tijde naar het produceren van accurate informatie. De Vereniging noch de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds neemt echter verantwoordelijkheid voor fouten of missende informatie op deze website en geleden schade als gevolg van het gebruik van deze informatie.

De informatie en het gebruik daarvan kan van tijd tot tijd worden onderworpen aan bepaalde statutaire of andere bepalingen, regelingen of beperkingen. Elk gebruik van deze informatie moet in overeenstemming zijn met de bepalingen zoals die gelden in het land waarin zijn worden gebruikt.

Geldende wettelijke bepalingen en jurisdictie

Het gebruik van deze website valt onder Nederlandse wetgeving. Enig conflict resulterend uit het gebruik van deze website zal onder Nederlands recht worden opgelost.

Geen van de informatie die wordt gepubliceerd of ter beschikking gesteld via de deze website mag ter beschikking worden gesteld in jurisdicties waar andere regelingen en bepalingen van kracht zijn en waar het ter beschikking stellen of publiceren van deze informatie niet in overeenstemming is met de daar geldende wettelijke bepalingen.


Disclaimer Oikocredit Nederland Fonds

Vergunning

De Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds beschikt per 29 juni 2006 over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht.

Informatie en gegevens

De informatie die op deze website wordt verstrekt is gratis en alleen bestemd om u te informeren. Er wordt geen enkele garantie gegeven ten aanzien van de inhoud van deze website. De Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds is niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website. Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar andere internetsites en services die niet door de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds worden beheerd. De Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds onderschrijft daarop voorkomende informatie en services niet en aanvaardt hiervoor op generlei wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Wij nemen maatregelen volgens de huidige stand der techniek om de veiligheid van uw gegevens op onze website te waarborgen. Wij wijzen u er echter op dat internet een open karakter heeft, waardoor gegevens terecht kunnen komen op onvoldoende beveiligde netwerken en dan toegankelijk zijn voor en gebruikt kunnen worden door anderen dan voor wie de gegevens zijn bestemd.
Informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen. De Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds kan echter niet garanderen dat de informatie en verwijzingen op deze website altijd juist en volledig zijn. Aan deze website kunnen impliciet of expliciet geen rechten worden ontleend.
De Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie of aanbevelingen die deze website bevat. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Schade en defecten

De Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze website zouden kunnen ontstaan, tenzij de schade het gevolg is van opzet door of grove schuld van de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website en het daarop geplaatste materiaal op deze website, waaronder de teksten, beeld- en geluidsmateriaal, lay-out, software en andere materialen, berusten bij de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds of haar licentiegevers. Deze website en het materiaal op de website mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt, gereproduceerd, heruitgegeven, doorgestuurd of gedistribueerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds uitgezonderd het downloaden, weergeven en printen van een privékopie voor niet-commercieel eigen gebruik.

Wettelijke beperkingen

De afgifte en verspreiding van het prospectus kan in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds verzoekt personen die in bezit komen van dit prospectus zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden.

De informatie op de website is geen uitnodiging om te verkopen of te kopen, of om financiële instrumenten of bancaire diensten af te nemen en ontslaat de ontvanger niet van de noodzaak zijn of haar eigen inzicht aan wenden in het nemen van investeringsbeslissingen.