Nieuws

Blog: 5 factoren die het financiële resultaat van Oikocredit bepalen

Blog: 5 factoren die het financiële resultaat van Oikocredit bepalen

cover-annual-report-2017-uk.jpg

50 jaar geleden ontstond het idee voor Oikocredit: een impact-investeringsorganisatie die financiering biedt aan partners actief in microfinanciering, landbouw of duurzame energie, waarbij de sociale impact van de investeringen voorop staat.

Het streven is dan ook geen winstmaximalisatie, maar er zijn uiteraard wel voldoende inkomsten nodig voor een duurzame bedrijfsvoering. De coöperatie Oikocredit richt zich op een redelijke opbrengst om de kosten te dekken, investeerders een bescheiden dividend uit te kunnen keren en fondsen aan te houden waarmee partners worden geholpen met capaciteitsopbouw en trainingen.

In april verschenen Oikocredits jaarcijfers over 2017. Zoals elke financiële instelling, heeft ook een sociaal investeerder als Oikocredit te maken met veranderende omstandigheden in de wereld, die van invloed zijn op het resultaat van de organisatie. Een resultaat dat ook weer bepalend is voor het rendement dat beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds ontvangen op hun investering. Maar welke factoren bepalen eigenlijk het resultaat?

1. Valutaschommelingen

Oikocredit werkt met lokale partners in ontwikkelingslanden. De partners die leningen ontvangen krijgen deze vaak in lokale valuta uitgekeerd. Zo hoeven zij het risico van valutaschommelingen niet te dragen. Voor een financier als Oikocredit is het uiteraard eenvoudiger om hiermee om te gaan. Met jarenlange ervaring als sociaal investeerder heeft de organisatie de kennis en bovendien de toegang tot samenwerkingspartners om dit valutarisico te managen.

Om valutarisico’s op te vangen werkt Oikocredit met een speciaal local currency risk fund. Dit fonds heeft haar waarde meer dan eens bewezen in de afgelopen jaren. In 2017 is een groter beroep gedaan op dit fonds dan voorgaande jaren nodig was. De belangrijkste reden is dat veel van de leningen die Oikocredit verstrekt, worden uitgekeerd in Amerikaanse dollars of valuta die daaraan gekoppeld zijn. Omdat de euro zich afgelopen jaar nog meer heeft versterkt ten opzichte van de dollar, heeft dit invloed gehad op de rente-opbrengsten en terugbetalingen aan Oikocredit. De leningenportefeuille staat bovendien in euro’s op de balans, en daardoor is deze portefeuille in 2017 ten opzichte van 2016 licht gedaald.

2. Lage rentes

Zoals elke investeerder heeft Oikocredit in de afgelopen jaren te maken gehad met lage rentes wereldwijd. Dat heeft effect op de marge op de kredietactiviteiten van Oikocredit en daarmee op het resultaat. Het inkomen van de coöperatie bestaat voornamelijk uit rentebetalingen op leningen, en dat maakt deze factor van grote invloed op een organisatie zoals Oikocredit.

3. Toenemende concurrentie

Hoewel Oikocredit al decennia een pionier is op het vlak van sociaal investeren, is ze niet meer de enige. De concurrentie van aanbieders van social impact investing is al jaren aan het toenemen. De liquiditeit in de markt is groot. Een reden hiervoor is dat investeerders steeds meer zoeken naar sociale investeringsmogelijkheden. Een mooie ontwikkeling, die echter ook een drukkend effect heeft op Oikocredits marges. Daarnaast is er impact op de marktpositie van Oikocredit. Wat Oikocredit echter uniek maakt ten opzichte van andere financiers is de financing-plus-benadering: naast financiering krijgen partners hulp bij capaciteitsopbouw, zoals ondersteuning op het gebied van leiderschap binnen de organisatie, financieel management, risicomanagement, datamanagement, social and environmental performance, marketing en landbouwtechnieken.

4. Aandelenbelang

Naast leningen verstrekt Oikocredit kapitaal in de vorm van aandelenbelangen (equity). Niet alleen de rente-inkomsten uit die investeringen zijn van belang, ook de omvang van het verkoopbedrag van het belang in de partner heeft grote invloed op Oikocredits resultaat. Verkopen van aandeelbelangen zijn dan ook niet eenvoudig te begroten. Waar in 2016 het resultaat van Oikocredit nog positief werd beïnvloed doordat een aandelenbelang is verkocht, is dat in 2017 – conform begroting – ook niet gebeurd.

5. Wereldwijde spreiding

Oikocredit financiert ruim 700 partners, veelal met relatief kleine bedragen. Wat de coöperatie onderscheid van de veel ander investeerders, is de aanwezigheid met lokale kantoren in tientallen landen. Deze verscheidenheid en spreiding brengt uiteraard ook hogere kosten met zich mee. Bovendien is in de landen waar Oikocredit actief is, overal weer andere wet- en regelgeving van toepassing. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op compliance en contractrecht. Door de intensivering van de regelgeving waar Oikocredit mee te maken heeft, zijn ook de kosten voor toepassing en uitvoering aanzienlijk toegenomen.

Een bescheiden dividend en een groot sociaal rendement

De hoogte van het dividend voor investeerders wordt jaarlijks bepaald naar aanleiding van het financiële resultaat over het afgelopen jaar. Oikocredits management stelt voor 2017 een dividend voor van 1%, omdat het financiële resultaat over 2017 lager uitvalt dan 2016.

Het is mooi dat we in de afgelopen jaren het dividend op hetzelfde niveau hebben kunnen houden. Maar ook in het verleden is het dividend wel eens lager geweest. Zo is als gevolg van de Azië-crisis in 1998/1999 ook een lager dividend (1%) uitgekeerd.

En aan Oikocredits missie verandert uiteraard niets. Het organisatiedoel blijft om sociale impact te maximaliseren, daarbij het milieu in acht te nemen en eerlijke financiële opbrengsten te genereren voor Oikocredit-beleggers. De focus ligt op het realiseren van impact voor personen met een laag inkomen in die landen waar de behoefte het grootst is. Zo kunnen we het sociale rendement maximaliseren.

« Terug