Nieuws

Update prospectus per 27 september 2023

Update prospectus per 27 september 2023

27 september 2023

Per vandaag (27 september 2023) gaat het nieuwe prospectus in. Dit zijn de wijzigingen ten opzichte van het vorige prospectus van het Oikocredit Nederland Fonds:

  • Wijziging contactgegevens en/of naam bewaarder, accountant en externe compliance officer
  • Aandelen worden participaties
  • Inkoop participaties aangepast
  • Maand vaststellen interim-dividend aangepast
  • Aanpassingen met betrekking tot duurzaamheid
  • Actualiseren kosten beheerder en fonds
  • Verwijzing naar ecologische en sociale kenmerken van het Fonds
  • Risicoparagraaf 4.1

Bekijk het nieuwe prospectus op onze site. 

Wijzigingen contactgegevens en/of naam bewaarder accountant en externe compliance officer
In het nieuwe prospectus is de naam van de bewaarder en accountant aangepast. De organisaties hebben vanwege verschillende redenen een andere naam gekregen, maar de dienstverlening blijft hetzelfde.

De externe compliance officer is vanaf 1 januari 2023 Charco en Dique en vervangen de vorige externe compliance officer Arjan van der Heiden.

Aandelen worden participaties
De aandelen van Oikocredit International worden niet langer aandelen, maar participaties genoemd.

Inkoop participaties aangepast (paragraaf 2.8)
Om te voldoen aan de Wwft vereisten is de volgende zin toegevoegd: “De Beheerder is gerechtigd om de Participaties in te kopen van een Participant die niet binnen een gestelde, redelijke termijn voldoet aan de vereisten van het klantonderzoek, indien deze vereisten zien op de naleving van elementaire bepalingen uit de wwft. De waarde van de Participaties wordt na de inkoop door Beheerder op de gebruikelijke wijze aan de Participant uitgekeerd.”

De participaties van een participant kunnen dus worden ingekocht indien de participant niet voldoet aan de vereisten van de Wwft.

Maand vaststellen interim-dividend
Voorheen werd het interim-dividend vastgesteld in de maand juli, maar vanaf heden wordt dit vastgesteld in de maand juni.

Aanpassingen m.b.t. duurzaamheid
In de duurzaamheidsparagraaf 3.6 zijn in het kader van de SFDR ook enkele aanpassingen gemaakt. De Beheerder van het Fonds wil niet de indruk wekken dat het Fonds op dit moment een artikel 9 Fonds is, daarom zijn er verwijzingen die deze indruk kunnen wekken aangepast. Daarom is er voor gekozen om in plaats van over ‘duurzaamheid’ te spreken gekozen voor ‘(sociale) impact’. Daarnaast is een aantal alinea’s ingekort of verwijderd, omdat deze informatie nu te vinden is in de bijlage 1 SFDR.

Actualiseren kosten beheerder en Fonds
In paragraaf 6.2 zijn de kosten van de Beheerder en het Fonds geactualiseerd aan de hand van de cijfers over 2022.

Verwijzing naar ecologische en sociale kenmerken Fonds
In paragraaf 6.9 wordt verwezen naar bijlage 1 bij het prospectus voor een nadere toelichting op de ecologische en sociale kenmerken van het Fonds.

Risicoparagraaf 4.1
In deze paragraaf zijn de afdelingsnamen onder ‘operationeel en compliance risico’ aangepast. Daarnaast is het onderdeel ‘risico’s verband houdende met de coronapandemie’ verwijderd.

« Terug naar het nieuwsoverzicht