Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Oikocredit. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Met deze privacyverklaring geeft Oikocredit invulling aan artikel 5 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

U belegt via het Oikocredit Nederland Fonds. Dit beleggingsfonds wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds. Daarnaast kunt u lid of donateur zijn van de vereniging Oikocredit Nederland. De vereniging Oikocredit Nederland is opgericht om mensen in Nederland bewust te maken van armoede in de wereld en de impact van microfinanciering en om bekendheid te geven aan het werk van Oikocredit. Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds en Oikocredit Nederland zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die kan worden gebruikt om u op redelijk eenvoudige wijze te identificeren. Een naam of een burgerservicenummer zijn zonder meer persoonsgegevens. Andere informatie is op zichzelf geen persoonsgegeven (bijv. nationaliteit), maar wordt dat wel in combinatie met andere persoonlijke informatie (bijvoorbeeld nationaliteit gekoppeld aan een naam). Ook een IP-adres is geen persoonsgegeven, maar wordt dat wel als het aan u gekoppeld kan worden. 

Waarom hebben Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds en Oikocredit Nederland persoonsgegevens?
We hebben uw persoonsgegevens om de overeenkomst die Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds en Oikocredit Nederland met u zijn aangegaan, te kunnen nakomen. Een voorbeeld hiervan is de opname in het participantenregister. Ook hebben wij persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals vastgelegd inde wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de wettelijke renseigneringsverplichting ten aanzien van de Belastingdienst in het kader van de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Het verwerken van persoonsgegevens zal altijd voldoen aan de rechtmatigheidseisen van de AVG. Bovendien houden we u graag op de hoogte van het werk van Oikocredit door u nieuwsbrieven, OikoVisies of andere gelijksoortig gespecialiseerde mailings te sturen. We hebben uw gegevens als u zich heeft aangemeld voor mailings. 

Van wie hebben Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds en Oikocredit Nederland persoonsgegevens? 

• Gegevens van de leden van Oikocredit Nederland en beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds 
De leden, donateurs en beleggers van Oikocredit zijn natuurlijke of rechtspersonen.  Als een rechtspersoon belegt in het Oikocredit Nederland Fonds, moeten wij beschikken over de relevante persoonsgegevens van de uiteindelijke belanghebbende(n), ook wel (pseudo)-UBO(’s) genoemd, én van de wettelijke vertegenwoordiger(s). 

We verzamelen de volgende gegevens: 

1. Gegevens over een persoon: 

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Wanneer de belegging op naam staat van een minderjarige, beschikken wij over de naam en geboortedatum van de minderjarige.
 • De gegevens van het identiteitsbewijs van een persoon. Als de belegging (of het lidmaatschap) op naam staat van een minderjarige, gaat het om de identificatie van (een van) de ouder(s) of verzorger(s). Na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, dient de belegger zich zelf te identificeren en vanaf dat moment zullen de gegevens van de belegger zelf opgeslagen worden. 
 • Indien van toepassing: De functie van een persoon in een organisatie (bijvoorbeeld  uiteindelijk belanghebbende, vertegenwoordigingsbevoegde).  

We verzamelen deze gegevens omdat: 

 • Wij uw identiteit moeten kennen. Wij zijn dat verplicht op grond van de Wwft.
 • In het geval van een rechtspersoon: Wij de identiteit van de vertegenwoordigingsbevoegde en de uiteindelijk belanghebbende moeten kennen, om te voldoen aan de Wwft. 

2. Gegevens over de transactiegeschiedenis, bijvoorbeeld: 

 • Naam en rekeningnummer van de persoon die een betaling uitvoert;
 • Rekeningnummer van de persoon die een betaling ontvangt;
 • Aankoop en verkoop van participaties;
 • Betaling van contributies of donaties;
 • Overdracht van participaties. 

We gebruiken deze gegevens om een betaling of opdracht uit te kunnen voeren. 

3. Gegevens die nodig zijn om de missie van Oikocredit en de integriteit van de financiële sector te waarborgen. 

We gebruiken de nationale sanctielijst terrorisme om te verifiëren of er personen of organisaties bij ons beleggen die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. 

Als we vermoeden dat een persoon een politiek prominent persoon is, doen wij verscherpt onderzoek. Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een 'Politically Exposed Person' of ‘PEP’. Aan de hand van openbaar te raadplegen gegevens verifiëren wij of het zaken doen met een belegger (indien van toepassing ook vertegenwoordigingsbevoegden of uiteindelijk belanghebbenden) aanvaardbaar is in het licht van onze wettelijke verplichtingen en onze missie. Voor meer informatie over onze missie verwijzen wij u naar: www.oikocredit.nl/werkwjijze 

De gegevens die wij verkrijgen kunnen omvatten: 

 • Aanwezigheid op nationale, Europese of internationale sanctielijsten
 • Negatieve berichtgeving in de media om te voorkomen dat er mensen Oikocredit misbruiken voor criminele doeleinden. 

We voeren de onderzoeken op kritische wijze uit, waarbij we te allen tijde rekening houden met het feit dat deze mogelijk onvolledig of niet relevant zijn. In alle gevallen gebruiken we deze middelen alleen om vast te stellen of een persoon: 

 • Fraude heeft gepleegd of op een andere manier een risico blijkt voor de financiële sector;
 • Op een nationale, Europese of internationale sanctielijst staat. Als dat het geval is, zullen we een transactie niet uitvoeren;
 • Betrokken is bij activiteiten die onverenigbaar zijn met de missie van Oikocredit. 

 4. Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld: 

 • Burgerservicenummer (BSN)  

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens is onderworpen aan strenge regels. We slaan een afbeelding van  een paspoort of nationaal identiteitsbewijs op om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om personen waar we zaken mee doen te identificeren. Deze documenten bevatten een burgerservicenummer. In het kader van de wettelijke verplichtingen die Oikocredit heeft, worden afbeeldingen van de identiteitsbewijzen opgeslagen met een datum- en tijdstempel. 

5. Gegevens van derden, bijvoorbeeld: 

 • Gegevens over organisaties en hun vertegenwoordigers uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Gegevens van andere openbare bronnen zoals kranten en online informatie 

We gebruiken dergelijke gegevens om te controleren of bijvoorbeeld: 

 • De gegevens van beleggers in overeenstemming zijn met wat is vastgelegd in het openbaar handelsregister;
 • Informatie bruikbaar is als onderdeel van de acceptatieprocedure voor beleggers ;
 • De NAW gegevens van een belegger in overeenstemming zijn met wat wordt vermeld in openbare bronnen. 

6. Gegevens ter promotie van het werk van Oikocredit:  

Om haar werk onder de aandacht te brengen, maakt Oikocredit Nederland foto’s of films van personen die belegger, lid, donateur, contactpersoon of bezoeker van een vergadering of event zijn. Oikocredit zal hiervoor altijd toestemming aan de betreffende personen vragen. De foto’s en/of films worden gebruikt door Oikocredit Nederland voor publicaties die ons werk onder de aandacht brengen.  

 • Gegevens van websitebezoekers (inclusief het gebruik van Mijn Oikocredit als u belegger bent in het Oikocredit Nederland Fonds) 

Mensen bezoeken onze website om verschillende redenen: om meer over ons te weten te komen, om zich aan te melden voor een nieuwsbrief, om via Mijn Oikocredit participaties aan te kopen, of om hun account aan te maken of te beheren via Mijn Oikocredit. In alle gevallen verzamelen wij bepaalde gegevens, bijvoorbeeld: 

 • IP-adres: het internetadres van uw computer of mobiele telefoon, zodat apparaten met elkaar kunnen communiceren. Het is soms mogelijk om te identificeren wie achter een bepaald IP-adres zit (bijvoorbeeld wanneer een IP-adres wordt gecombineerd met andere data). 
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website: op welk tijdstip de persoon een IP-adres achterlaat door het bezoek van webpagina's of uitgevoerde zoekacties.
 • Als u zich aanmeldt om een ​​nieuwsbrief te ontvangen, verzamelen wij uw gegevens. Meestal is dit uw naam en e-mailadres zodat we contact met u kunnen opnemen of u de nieuwsbrief kunnen sturen.
 • Gegevens over uw aanmelding bij Mijn Oikocredit: zo bewaren wij het tijdstip waarop u zich bij inloggen identificeert met de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
 • Cookies.
 • Uw cookie-instellingen. 

We gebruiken deze gegevens als volgt: 

 • We slaan de IP-adressen op om fraude te voorkomen.
 • We plaatsen verschillende soorten cookies op uw computer. Dit zijn kleine tekstbestanden die gegevens over de websites die u bezoekt volgen en uw voorkeuren onthouden, zoals taal of uw gebruikersnaam.
 • Cookies vertellen ons welke pagina's u hebt bekeken op de website van Oikocredit Nederland. Zo kunnen we voor u relevante informatie laten zien.
 • We zien ook welk apparaat u gebruikt om onze website te bezoeken: een mobiele telefoon, pc of tablet, evenals het besturingssysteem en de versie van uw browser. Dit zorgt ervoor dat de inhoud correct geformatteerd is voor uw apparaat.
 • Sommige cookies zijn noodzakelijk om een ​​website te laten functioneren, maar andere zijn dat niet. Als u alleen cookies wilt toestaan ​​die nodig zijn voor het functioneren van de website, dan adviseren wij u om uw cookie-instellingen aan te passen. 

Al onze websites worden gehost door een derde partij die gevestigd is in Nederland. Als u bijvoorbeeld onze website bezoekt vanuit een ander land dan Nederland, worden uw gegevens opgeslagen in Nederland. 

 • Gegevens van personen die reageren op onze accounts op sociale media 

Wij zijn actief op sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Op deze platforms delen we berichten en informatie over Oikocredit met geïnteresseerden. Als u een openbaar bericht op onze sociale media achterlaat, bewaren wij die gegevens via onze accounts. 

We gebruiken sociale media knoppen, zoals de Facebook-knop 'vind ik leuk' of 'delen'. Sociale media-platforms zoals Facebook zijn door deze knoppen in staat om uw ‘vind ik leuk’ of ‘delen’ gedrag te volgen. Oikocredit slaat deze informatie niet op. 

 • Gegevens van sollicitanten 

Wanneer u solliciteert bij Oikocredit, stuurt u een motivatiebrief en een CV. Dientengevolge beschikken wij over de gegevens die in deze documenten staan. Als financiële onderneming moeten we bovendien controleren of al onze medewerkers aan de vereiste integriteitseisen voldoen. Wanneer wij sollicitanten een baan aanbieden vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie bij Oikocredit. Screeningsautoriteit Justis controleert personen die een VOG aanvragen en geeft de verklaringen af. 

Met wie delen Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds en Oikocredit Nederland uw gegevens?
We delen persoonsgegevens alleen met anderen om een ​​overeenkomst die we met u of uw organisatie hebben te vergemakkelijken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Bij bijvoorbeeld het overmaken en ontvangen van betalingen maken wij gebruik van de diensten van Nederlandse banken. Deze banken ontvangen de gegevens, die persoonsgegevens kunnen bevatten, die nodig zijn om de betaling tot stand te brengen. Banken zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens veilig te behandelen. 

Wij kunnen door Nederlandse overheidsinstanties worden verplicht om persoonsgegevens door te geven, overeenkomstig verplichtingen die zijn vastgelegd in een wet, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (wwft). 

Soms maken we gebruik van de diensten van andere bedrijven. Wij huren bijvoorbeeld bedrijven in om mailings van uw jaaroverzicht, contributie-uitnodiging of dividendoverzicht per post te versturen, of om onze IT-systemen te hosten en te ontwikkelen. In dergelijke gevallen delen we alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de taak te kunnen uitvoeren. We sluiten daartoe een verwerkersovereenkomst af waarin we afspraken maken over het gebruik van de overlegde persoonsgegevens en de beveiliging van uw persoonsgegevens.  

Hoe beschermen Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds en Oikocredit Nederland uw gegevens?
We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beveiligd zijn tegen datadiefstal. Onze systemen worden beschermd door een combinatie van organisatorische en elektronische toegangscontroles, zoals firewall technologie en andere beveiligingsmaatregelen. We houden gescheiden toegang tot systemen in stand om te waarborgen dat alleen de juiste medewerkers toegang hebben tot uw gegevens. IT-beheerders met een bredere toegang ondertekenen aanvullende overeenkomsten die hen verplichten om uw gegevens te beschermen. We verlangen dezelfde beveiligingsnormen van onze serviceproviders. 

Hoe lang bewaren Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds en Oikocredit Nederland uw gegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang nodig voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen. Wij verkrijgen uw gegevens alleen om een ​​overeenkomst die we met u hebben uit te voeren, ofwel met uw toestemming ofwel om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld: 

 • Als u een overeenkomst met ons hebt (bijvoorbeeld als belegger of lid), bewaren we persoonsgegevens zolang de wet dat vereist. Afhankelijk van de bewaartermijn varieert dit tussen de vijf en zeven jaar nadat onze overeenkomst is beëindigd.
 • Nieuwsbrieven waarvoor u zich hebt aangemeld, bevatten een link waarmee u zich afmeldt. We verwijderen uw e-mail adres meteen nadat u zich heeft afgemeld. Houd er rekening mee dat als u meer dan eens op een nieuwsbrief geabonneerd bent, u zich om technische redenen zult moeten afmelden via de link voor elk exemplaar dat u ontvangt.
 • Als u een vraag indient via onze online contactformulieren, bewaren wij uw persoonsgegevens tot wij uw vraag hebben opgelost.
 • Als u solliciteert naar een baan, bewaren wij uw gegevens niet langer dan vier weken nadat de vacature is vervuld.  Als u ermee akkoord gaat dat uw sollicitatie wordt opgeslagen voor toekomstige vacatures, bewaren wij uw gegevens gedurende 12 maanden nadat u uw toestemming hebt gegeven. 

Uw rechten 

 • U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens 

U kunt op grond van artikel 12 en artikel 15 AVG opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en voor welke doeleinden. 

 • U hebt het recht om persoonsgegevens te corrigeren, toe te voegen of te verwijderen 

U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of gegevens toe te voegen als u van mening bent dat deze onjuist of onvolledig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben. Ook kunt u een beroep doen op het ‘recht op vergetelheid’ en in het kader daarvan verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als er geen wettelijke grondslag voor ons is om uw persoonsgegevens te bewaren. U kunt ook uw toestemming die u ons eerder heeft gegeven om uw gegevens te hebben, intrekken. U kunt bijvoorbeeld een verzoek tot uitschrijving van een nieuwsbrief indienen, in welk geval we de persoonsgegevens die we hebben om te verzenden zullen verwijderen. Als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren, kunnen we deze niet op uw verzoek verwijderen. We zullen u informeren als dit het geval is. Hiermee geeft Oikocredit invulling aan de vereisten die artikel 16 t/m 21 AVG aan haar stelt.  

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek sturen naar nederland@oikocredit.nl of naar het postadres zoals hieronder vermeld. U ontvangt binnen vier weken een schriftelijk antwoord. Bij uw verzoek ontvangen wij graag een kopie van uw identiteitsbewijs (zoals een paspoort), zodat we uw identiteit kunnen verifiëren. 

Oikocredit Nederland kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring 

Oikocredit kan deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen aankondigen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen worden gearchiveerd. Om een oudere versie van onze privacyverklaring in te zien, kunt u contact met ons opnemen via nederland@oikocredit.nl.  

Deze versie was gemaakt op 21 juni 2023. 

Meer informatie 

Vragen over deze privacyverklaring of over onze diensten kunt u sturen naar nederland@oikocredit.nl 

Of per post naar: 

Oikocredit Nederland 
Functionaris voor de Gegevensbescherming 
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
Nederland