Nieuws

Jaarcijfers Oikocredit laten veerkracht en solidariteit zien

Jaarcijfers Oikocredit laten veerkracht en solidariteit zien

Webshare-00236.jpg30 maart 2021

Oikocredit publiceerde vandaag haar jaarcijfers over 2020. Hierin zijn de eerste tekenen van het herstel van de coronapandemie zichtbaar. Maar de gevolgen van de coronapandemie zijn wel van invloed geweest op de baten, het vermogen en de portefeuille van Oikocredit. De social-impact-investeerder heeft daarom proactief maatregelen genomen en gaf daarbij prioriteit aan het ondersteunen van haar 563 bestaande partners. Mede dankzij betrokken beleggers en Oikocredits focus op impact is de continuïteit van de wereldwijde coöperatie verzekerd.

Belangrijkste resultaten 2020:

  • Netto geconsolideerd resultaat: verlies van € 22,2 miljoen (2019: € 14,3 miljoen)
  • Totale geconsolideerde activa: € 1.241,7 miljoen (2019: € 1.310,4 miljoen)
  • Financieringsportefeuille: € 845,1 miljoen (2019: € 1.064,6 miljoen)
  • 71 huidige en potentiële partners ondersteund door programma’s voor capaciteitsopbouw ter waarde van € 0,7 miljoen (2019: € 0,7 miljoen)
  • Totaalbedrag toevertrouwde middelen: € 1.213,4 miljoen (2019: € 1.271,2 miljoen)
  • 58.400 beleggers wereldwijd (2019: 59.000)
  • 136 partners ondersteund d.m.v. betalingsuitstel van leningen
  • PAR90: 5,8% (2019: 5,4%)
  • Voorgesteld dividend 0% (zoals over 2019)

Het hele Annual Report 2020 lezen (in het Engels).

Impact first: solidair met partners tijdens pandemie

Oikocredit begon 2020 sterk, met goede financiële resultaten over 2019. De coronacrisis heeft de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert echter drastisch veranderd. Oikocredit heeft daarom proactief maatregelen genomen en gaf daarbij prioriteit aan het ondersteunen van haar 563 bestaande partners, het beheersen van risico's en het veiligstellen van de balans. De focus lag niet meer op groei en kredietverlening aan nieuwe partners is stopgezet totdat in het derde kwartaal van 2020 de eerste tekenen van herstel zichtbaar werden. Door het nemen van proactieve maatregelen konden de partnerorganisaties van Oikocredit blijven bijdragen aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van mensen met een laag inkomen in 63 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Partners van Oikocredit waardeerden de ondersteuning van Oikocredit in het afgelopen jaar zeer. Zo konden partners extra trainingen volgen op het gebied van crisismanagement, deelnemen aan webinars om ervaringen met elkaar uit te wisselen, uitstel krijgen bij het terugbetalen van leningen, herfinanciering aanvragen indien dat nodig was en ontvingen partners praktische hulp door middel van het coronasolidariteitsfonds.

De investeringen van bijna 59.000 beleggers in Oikocredit zorgden mede voor de continuïteit van de coöperatie. Toch kon ook Oikocredit niet ontkomen aan de economische effecten die het gevolg zijn van de wereldwijde coronapandemie. De coöperatie kende een nettoverlies van € 22,2 miljoen en de totale geconsolideerde activa bedroeg € 1.241,7 miljoen – een lichte daling ten opzichte van 2019 (€ 1.310,4 miljoen). De voorzieningen, bestaande uit voorzieningen op de leningen (rente en aflossing) en voorziening op de waardevermindering van de equity-investeringen, bedragen € 109,9 miljoen, een toename van € 12,6 miljoen ten opzichte van 2019 (€ 97,3 miljoen), voornamelijk als gevolg van de coronapandemie. Het nettoverlies van € 22,2 miljoen wordt daarmee voor € 12,6 miljoen veroorzaakt door verhoging van de genoemde voorzieningen.

Oikocredit beschikt over gezonde financiële reserves. Dit zorgt ervoor dat de coöperatie het nettoverlies op kan vangen. De stabiele kapitaalbasis, in combinatie met de liquiditeit, stelt Oikocredit in staat om de aan- en verkoop van aandelen te blijven ondersteunen en maakt het tegelijkertijd mogelijk om de portefeuille op een duurzame manier weer op te bouwen.

Financieringsportefeuille

Oikocredits financieringsportefeuille bestaat uit leningen en equity-investeringen. Deze daalde van € 1.064,6 miljoen naar € 845,1 miljoen vanwege het tijdelijk stopzetten van kredietverlening aan nieuwe partners, een daling van de economische activiteiten bij bestaande partners en wisselkoerseffecten. De waardering van de euro (en in mindere mate de Amerikaanse dollar) ten opzichte van lokale valuta verminderde de totale waarde van de financieringsportefeuille in euro’s. De rentebaten daalden als gevolg van het inkrimpen van de portefeuille, uitstel voor het terugbetalen van leningen voor partners in nood en de gedaalde waarde (in euro's) van aflossingen in lokale valuta en in Amerikaanse dollar.

Hoewel binnen de portefeuille inclusieve financiering (microfinanciering) het onderdeel fintech (financiële technologie) groeide, daalde de totale portefeuille met meer dan 20% naar € 641,3 miljoen (2019: € 826,3 miljoen). De portefeuilles landbouw en duurzame energie daalden minder sterk. De portefeuille landbouw daalde naar € 148,7 miljoen (2019: € 172,3 miljoen). De portefeuille duurzame energie daalde naar € 45,7 miljoen (2019: € 52,1 miljoen).

Herstel

Tegen het einde van 2020 herstelde de portefeuille zich. Het percentage van Oikocredits uitstaande leningen met meer dan 90 dagen betalingsachterstand (PAR90)  is 5,8% (2019: 5,4%). Gedurende het jaar heeft Oikocredit betalingsuitstel verleend aan 136 partners, 108 partners waren in staat om de betalingen in de tweede helft van 2020 te hervatten.

Loyaliteit en solidariteit achterban

Oikocredit voelt zich gesteund door haar leden en investeerders die, ondanks de economische onzekerheid die werd veroorzaakt door de pandemie, betrokken bleven bij de coöperatie. Het totaalbedrag aan toevertrouwde middelen, inclusief instroom en uitstroom, daalde tot eind november 2020 licht met 2,3% tot € 1.104,1 miljoen.

Op basis van de jaarcijfers over 2020 en de financiële vooruitzichten op middellange termijn, zal de Raad van Bestuur van Oikocredit, ondersteund door de Raad van Commissarissen, tijdens de algemene vergadering in juni 2021 een dividend voorstellen van 0%. Dit voorstel dient om het ledenkapitaal en de reserves van Oikocredit te beschermen, zodat na de coronapandemie bestaande en nieuwe partners op een duurzame manier ondersteund kunnen worden bij de wederopbouw van hun onderneming.

Vooruitblik: positief over de toekomst

Het is positief dat de eerste tekenen van herstel te zien zijn in de landen waar Oikocredit werkt. De afgelopen maanden is financiering van nieuwe partners daarom voorzichtig hervat. Oikocredit verwacht daarom dat 2021, naast dat het een uitdagend jaar wordt, ook een jaar van herstel wordt. Juist omdat Oikocredit zo nauw in contact staat met haar partners, kan de coöperatie een bijdrage leveren aan het economische herstel in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En nu de pandemie leidt tot toenemende ongelijkheid tussen en binnen landen, blijf Oikocredits missie onverminderd van kracht: mensen en gemeenschappen met lage inkomens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven door middel van duurzame financiering en capaciteitsopbouw.

Thos Gieskes, directeur Oikocredit: “We zijn trots op de manier waarop onze partners zijn omgegaan met COVID-19 en op de solidariteit en steun die we hen konden bieden. We zijn onze leden en investeerders dankbaar voor hun jarenlange steun aan ons werk. Ik wil ook alle medewerkers bedanken voor het succesvol implementeren van het werken vanuit huis. Het afgelopen jaar was uitdagend en onvoorspelbaar, maar heeft ook nuttige inzichten voor de toekomst opgeleverd. Namelijk een hernieuwde vastberadenheid om deze crisis sterker en beter door te komen. Externe ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op onze ambities voor 2021 en van ons vragen er flexibel op te reageren, maar we kijken met vertrouwen vooruit. Zodat partners en hun eindklanten voorop blíjven staan bij alles wat Oikocredit doet.

Hierbij bouwt Oikocredit ook komend jaar voort op haar sterke punten: een loyaal netwerk van investeerders, partners en medewerkers. In 2021 blijft Oikocredit dan ook haar manier van (samen)werken optimaliseren.

Uitgebreidere informatie volgt in Oikocredits jaarverslag over 2020, dat half april gepubliceerd wordt.

« Terug naar het nieuwsoverzicht