Vitaal bankieren

Uitnodiging tot debat

Een vitale banksector: dienend, duidelijk, duurzaam en divers

Wij zijn een groep van 10 jonge bankiers, en werkzaam bij een diverse groep van banken. Wij betreuren de positie waarin de bancaire sector verzeild is geraakt: het publieke vertrouwen in het bankwezen is met recht beschadigd. Juist omdat wij de bankiers van de toekomst zijn, hebben wij een aantal bijeenkomsten georganiseerd om lessen te leren voor deze toekomst: aan welke voorwaarden moet de bancaire industrie voldoen wil zij weer vitaal worden. Wij willen hiermee een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de banksector, waarbij herstel van het publieke vertrouwen een eerste voorwaarde is. Naar ons idee zijn de volgende zaken van groot belang:

Dienend

Een vitale banksector is belangrijk voor elke maatschappij. Banken met een lange termijn perspectief verschaffen de “brandstof” die bedrijven en particulieren nodig hebben om een duurzame toekomst te kunnen bouwen. De reële economie is daarbij leidend, de financiële sector dienend. Naast prudentie en vertrouwen blijven financiële innovatie en ondernemerschap cruciaal.

Duidelijk

Alle soorten banken dienen te allen tijde optimale transparantie te betrachten zodat het voor alle stakeholders duidelijk is waar die instellingen voor staan, hoe ze presteren, welke risico’s ze lopen en wat men van hen mag verwachten. Deze transparantie moet geen doel op zichzelf worden, maar de door elke belanghebbende te maken keuzes – ook en vooral die van klanten – ondersteunen. Heldere communicatie over producten en diensten is een basisvoorwaarde.

Duurzaam

Verduurzaming van de economie vinden wij een noodzaak voor de maatschappij van vandaag en voor die van de toekomst. Verduurzaming vergt ook van bankiers, naast een lange termijn perspectief, innovatie en ondernemerschap. Deze zijn niet door regels en blauwdrukken op te leggen. Wij pleiten er voor dat de verschillende financiële instellingen elk hun eigen beleid maken voor duurzaam ondernemen, dit uitvoeren en daarover duidelijkheid verschaffen aan hun stakeholders. Afzien van initiatieven op het gebied van duurzaamheid kan ook beleid zijn, maar dient te worden gecommuniceerd en uitgelegd.

Divers

Een vitale banksector wordt gekenmerkt door verschillende typen financiële dienstverleners die op hun eigen manier toegevoegde waarde creëren. Indien onze economie alleen beschikt over degelijke “nutsbanken”, ontbreekt een innoverende en ondernemende schakel in de financiële dienstverlening die nodig is om Nederland een voorloper in de wereldeconomie te laten blijven. Klanten moeten daarom ook kunnen kiezen voor ondernemende banken. De economie is het best gediend met een financiële sector met een breed spectrum aan spelers variërend van “nutsbanken” tot “gutsbanken”. Differentiatie in (vormen van) governance, toezicht, toepasbaarheid van het depositogarantiestelsel, en de rol van de staat als achtervanger, ondersteunen deze verscheidenheid.

Diversiteit van bankiers is tevens van belang. Een divers management waarin nieuwe tegengeluiden en invalshoeken worden gewaardeerd, neemt betere beslissingen. Wij zijn van mening dat banken, net als andere bedrijven, niet succesvol kunnen zijn als zij niet een zekere afspiegeling vormen van de maatschappij. Diversiteit van het management (naar geslacht, afkomst, leeftijd en anderszins) is een voorwaarde voor succes.

Dialoog

Geen bank kan, net zomin als enig ander bedrijf, succesvol zijn zonder adequaat tegenwicht van haar stakeholders. Een maatschappelijk systeem van “checks and balances” zal bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Banken dienen aanspreekbaar te zijn en open te staan voor levendige interactie met onze stakeholders. Echter, banken kunnen deze rol alleen optimaal vervullen indien stakeholders (inclusief klanten) hun eigen verantwoordelijkheid nemen; niet alleen in woorden maar zeker ook in daden. In die zin krijgt elke maatschappij de banken die zij verdient.

Over tien jaar werken wij nog steeds in de banksector en wij willen dan kunnen terugkijken op een revitalisering van onze sector, die een bijdrage levert aan een duurzame economie. Dit zal niet vanzelf gaan. Het vergt dat wij onszelf blijvend zullen toetsen op de genoemde vier D’s. Maar het vergt ook dat wij de relaties met onze stakeholders actief onderhouden. Goed luisteren is daarvoor de basis.

Wij hopen dat deze verklaring een bijdrage levert aan een constructieve dialoog en zien uit naar suggesties en opmerkingen.

Mei 2009